Stockholms stads upphandling av elcyklar ska göras om

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2020.05.29

En upphandling värd flera miljoner ska nu göras om. Det spanska bolaget Marfinas anbud är inte längre giltigt. Nu får VOI och UIP chansen att vinna upphandlingen igen.

Ursprungligen vann VOI och UIP upphandlingen av elcyklar men förvaltningsrätten har tidigare beslutat att VOI och UIP:s anbud inte skulle beaktas dels med anledning av att lånecykelsystemet inte uppfyllde de obligatoriska kraven på teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Det spanska bolaget Marfina vann därefter i mars Stockholms stads upphandling av elcyklar. VOI och UIP överklagade dock upphandlingen till förvaltningsdomstolen i Stockholm.

Nu framgår det att efter VOI och UIPs ansökan om överprövning att förvaltningsrätten har kommit fram till att Marfinas anbud inte längre var giltigt när tilldelningsbeslutet fattades.

Förvaltningsrätten skriver i domen att enligt de administrativa föreskrifterna krävs det att myndigheten aktivt begär en förlängning av anbudens giltighet samt att det inte har framkommit att staden skulle ha begärt någon förlängning av Marfina. Därmed fanns det inte något giltigt anbud.

Begått upphandlingsfel

Förvaltningsdomstolen i Stockholm skriver att ”Staden har begått ett upphandlingsrättsligt fel genom att ändå tilldela Marfina kontraktet, vilket drabbar VOI och UIP eftersom VOI och UIP kan inkomma med ett nytt anbud om upphandlingen görs om”.

– I upphandlingsdokumentet anges att anbudsgivare är bundna av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. Parterna har olika uppfattning om huruvida giltighetstiden därefter förlängs automatiskt om upphandlingen överprövas i domstol. Förvaltningsrätten anser att det är mest naturligt att tolka ordalydelsen av det aktuella kravet som att det krävs att Stockholms stad, för det fall de önskar att anbudens giltighetstid förlängs, skickar en förfrågan om förlängning till anbudsgivarna. Det har inte framkommit att någon sådan förlängning av giltighetstiden har skett och förvaltningsrätten anser därför att Marfinas anbud inte längre är giltigt, säger Anna Önell, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

VOI och UIP har dessutom i överklagan pekat på att Marfinas anbud inte uppfyller de obligatoriska kraven på att anbudet ska vara underskrivet, på teknisk och yrkesmässig kapacitet och på att lämna en beskrivning av tjänsten innehållande bilder av offererade elcyklar.

Förvaltningsdomstolen menar dock att vid slutsatsen att Marfinas anbud inte var giltigt saknas det skäl för förvaltningsrätten att pröva om Marfinas anbud i övrigt uppfyllde de obligatoriska kraven i upphandlingen.

Tidigare beslut från förvaltningsrätten

Tidigare bedömde alltså förvaltningsrätten att det uppdrag som VOI och UIP åberopat som referensuppdrag, ett lånecykelsystem i Oslo, inte uppfyllde de obligatoriska kraven på teknisk och yrkesmässig kapacitet. Anledningen är att uppdraget inte utförts av bolagen själva utan av ett dotterbolag till UIP. Förvaltningsrätten ansåg vidare att VOI och UIP:s anbud inte uppfyllde de språkkrav som ska gälla enligt upphandlingsdokumenten då VOI och UIP har lämnat in delar av sitt anbud på annat språk än svenska.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/stockholms-stads-upphandling-av-elcyklar-ska-goras-om/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar