Moderaterna: ”Hög tid att Sverige utvecklar ny kärnkraft”

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2020.12.30

DEBATT. Regeringen har inte insett kärnkraftens avgörande roll för att upprätthålla ett robust elsystem som i hög grad bidrar till klimatomställningen, skriver Lars Hjälmered (M).

I slutet av året välkomnade Vattenfall investeringar i ny kärnkraft i Sverige. Vd:n Anna Borg menade att kärnkraften ska vara en viktig komponent i det svenska energisystemet under flera årtionden framöver. Sverige bör investera i befintlig kärnkraft, och samtidigt blicka framåt mot de nya tekniker som växer fram på kärnkraftsområdet.

Ska Sverige sänka utsläppen och nå klimatmålen måste utsläppen minska, främst från industrier och transporter som tillsammans står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Kol och olja i industriprocesser måste fasas ut till förmån för el och vätgas. Transporter måste ställa om från fossila drivmedel till elektrifierade lösningar och på så sätt minska sina klimatavtryck.

Att ställa om på det här sättet kräver mer el, och elen måste vara ren. Den bilden är samstämmig från ett stort antal ledande experter på området. Bedömningar pekar på att Sverige måste öka sin elanvändning med upp emot 60 procent. Efter att gruvkoncernen LKAB presenterat sina planer på att bli fossilfria, vilket kräver en tredjedel av dagens elanvändning, är det inte osannolikt att behovet är ännu större.

Det är därför tveklöst att kärnkraften, tillsammans med förnybar energi så som vind- och vattenkraft, blir avgörande för Sveriges möjligheter att sänka utsläppen och nå klimatmålen. Kärnkraften klarar av att leverera stora mängder el till låga klimatavtryck. I ett läge där regeringen stänger ner befintlig kärnkraft och elbehovet ökar finns inget annat alternativ än att se över möjligheterna till ny kärnkraft.

Det är därför välkommet att Vattenfall resonerar kring Sveriges möjligheter att bygga ny kärnkraft, och att Sverige ska tillvarata de nya kärnkraftstekniker som utvecklas världen över. Det handlar främst om tekniken som samlas i begreppet SMR – eller små modulära reaktorer – som är en mindre typ av reaktor. Den kan serieproducerads till en lägre kostnad än en konventionell kärnkraftsreaktor, utan att tumma på säkerheten.

Vattenfall är inte ensamma om att följa med i den här utvecklingen. Kärnkraften har stor betydelse även utanför Sverige. För att nå de globala klimatmålen är det avgörande att fler länder ställer om. Därför ser vi nu hur flera stora länder planerar för ett fossilfritt energisystem, där såväl förnybara källor som kärnkraft är viktiga komponenter. SMR-reaktorer utvecklas just nu i bland annat USA och Storbritannien.

Även Estland, som är det EU-land med högst koldioxidutsläpp per producerad kilowattimme elektricitet, arbetar med att utveckla och på sikt även licensera SMR-reaktorer för att fasa ut fossil elproduktion. Svenska Vattenfall deltar i projektet och tecknat en avsiktsförklaring om utökat samarbete för att ro projektet i land.

Det är anmärkningsvärt att ett svenskt bolag måste åka tvärs över Östersjön för att hitta möjligheter att utveckla ny kärnkraft. Men med dagens politiska styre är det inte konstigt. Sverige har en regering som konstant motsätter sig forskning, utveckling och investeringar i ny kärnkraftsteknik. Med ett energimål som anger att Sverige ska ha en helt förnybar elproduktion år 2040 har regeringen fullständigt diskonterat alla möjligheter att investera i kärnkraft.

Moderaterna har tagit flera initiativ för att öka investeringarna i ny kärnkraft. Vi har drivit igenom ett krav på att Energimyndighetens forskningsanslag också ska gå till kärnteknisk forskning. Regeringen har uppdragit Energimyndigheten att bidra till denna forskning i den mån det bedöms rimligt för att uppnå de energipolitiska målen.

Med mål om ett förnybart elsystem är det inte sannolikt att forskningen inriktas mot den typen av tekniker. Därför har vi också föreslagit att det energipolitiska målet ändras till fossilfri elproduktion, för att inte exkludera kärnkraften.

Tillsammans med Liberalerna har vi också föreslagit ett nytt regelverk för att det ska bli möjligt att bygga fler kärnkraftsreaktorer på fler platser i Sverige. I dag ställer miljöbalken upp flera hinder som på ett orimligt vis begränsar möjligheten att utveckla ny kärnkraft: Sverige får endast ha 10 reaktorer och de får endast uppföras på platser där det redan finns befintlig kärnkraft.

Det är en förlegad reglering som inte tar hänsyn till den snabba teknikutvecklingen på området. Även detta förslag har mötts med kalla handen från regeringen.

Moderaterna har också anslagit medel i sin budget för att möjliggöra ytterligare forskning på ny kärnkraft och SMR-reaktorer. Vi satsar 250 miljoner kronor årligen för att företag och universitet ska kunna bidra till teknikutvecklingen på området och göra Sverige till pionjärer för nästa generations kärnkraft. Regeringen har avfärdat förslaget som ”kaffepengar” och att det är långt ifrån tillräckligt att bygga ny kärnkraft.

Men det regeringen inte förstår är att vi måste börja någonstans. Sverige har fantastiska möjligheter att bli ett framgångsland vad gäller ny teknik som bidrar till klimatomställningen. Inte minst vad gäller utvecklingen av kärnkraft, men också satsningar på exempelvis koldioxidlagring, förnybar produktion och elektrifiering av fordon. Forskning och utveckling är därför ett första steg i rätt riktning.

Regeringen har heller inte insett kärnkraftens avgörande roll för att upprätthålla ett robust elsystem som i hög grad bidrar till klimatomställningen. I stället lutar man sig tryggt mot det faktum att Sverige har ett stort elöverskott och låga elpriser. Men med det ökande elbehovet kommer det resonemanget inte hålla länge till.

Det är hög tid att Sverige tar steg mot utvecklingen av ny kärnkraft. När statliga Vattenfall – regeringens eget bolag – nu också välkomnar nya reaktorer i Sverige hoppas vi att regeringen tar sitt förnuft till fånga lyssnar till Moderaternas förslag för att möjliggöra ny kärnkraft i Sverige. Det vore bra för klimatet. 

Lars Hjälmered, energi- och näringspolitisk talesperson (M)

https://www.nyteknik.se/opinion/moderaterna-hog-tid-att-sverige-utvecklar-ny-karnkraft-7007529?source=carma&utm_custom[cm]=381335690,33270&=

Posted by SweDutch

Lämna ett svar