Får Sverige behålla nästa Spotify?

Källa: nyhetsbrev Ekonomifakta 201.10.04

Storföretagens betydelse för den svenska ekonomin kan inte överdrivas. Dessvärre har flera av morgondagens storföretag inom tech-branschen valt att lämna Sverige. Frågan är vad som krävs för att vi ska kunna behålla nästa generation av snabbväxande företag.

Spotify, King, ISettle – listan på snabbväxande techföretag som startats i Sverige kan göras lång. Tyvärr är listan över bolag som lämnat landet nästan lika lång. Trots att vi ligger i framkant i uppstartandet av nya Unicorns, techföretag som värderas till mer än en miljard dollar, väljer många av dem senare att flytta utomlands.

Flera faktorer påverkar var företagen väljer att lokalisera sig. Vissa av dessa delas av alla företag, såsom stabila och förutsägbara regler och ett fungerande rättssystem. Snabbväxande techföretag har därutöver även ett större behov av högkvalificerad arbetskraft jämfört med övriga näringslivet. Det syns tydligt i en undersökning som Svenskt Näringsliv genomfört riktad mot startupbolag med höga tillväxtambitioner. De undersökta företagen var alla medlemmar av SUP46, en hubb för techföretag med globala ambitioner.

Rörlighet och beskattning

Man ska dock inte tro att bristen på kompetent arbetskraft endast är en följd av att vi utbildar för få med rätt kompetens. Det handlar också om att bostadsmarknaden i storstadsregionerna präglas av låg rörlighet. Här har ofta de snabbväxande företagen sin verksamhet och det är svårt för nyanställda att hitta bostad. När bolagen blir större finns andra möjligheter, Spotify köpte till exempel hyreshus och startade en egen hyresförmedling. Innan nystartade företag blir stora nog att investera i sådana lösningar är den dåligt fungerande hyresmarknaden ett tillväxthinder.

För högutbildade som vill flytta till Sverige blir hyresmarknaden i sig en ännu högre tröskel. Många av dem har inte haft möjligheten att stå i hyreskö sedan 18-års dagen. Ytterligare ett hinder på vägen är de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket, som gör att sökande får vänta länge på att få rätt tillstånd. Slutligen är regelverken kring löner, förmåner och försäkringar allt annat än lättnavigerade, vilket visat sig i de många komptensutvisningar som skett under de senaste åren. Personer som arbetar och betalar skatt utvisas på grund av oproportionerligt små misstag.

Utöver rörligheten spelar givetvis skatterna stor roll för Sveriges konkurrenskraft när det gäller att behålla kompetens. Vi har bland de högsta marginalskatterna på spetskompetens inom OECD vilket försvagar vår ställning som attraktiv nation. Dessutom anser många aktörer att regelverket för personaloptioner måste bli mer konkurrenskraftigt, något som senast FAR påpekade i Dagens Industri.

Självklart kan man ställa sig frågan varför man överhuvudtaget ska fokusera på just techföretagens villkor. Den statliga myndigheten Tillväxtanalys har i en studie visat att den tiondel av företagen som vuxit snabbast under tidsperioden 1997–2007 har stått för hela sysselsättningsökningen i Sverige. Dessutom är techföretag per definition företag som ligger i den globala framkanten av utvecklingen. Det finns därför goda anledningar att tro att deras behov idag blir allmänhetens imorgon.

https://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2018/oktober/far-sverige-behalla-nasta-spotify/

Posted by SweDutch

Lämna ett svar