Utrikes födda mitt i livet

Källa: nyhetsbrev Ekonomifakta 2013-11-25
Mellan 2006 och 2012 ökade antalet sysselsatta i Sverige med 227 700 personer. Av dessa var 156 700 utrikes födda, vilket motsvarar 7 av 10. Det finns dock stora skillnader mellan olika åldersgrupper.

Trots finanskrisen har antalet personer som arbetar ökat i Sverige under senare år. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar rör det sig om 227 700 fler sysselsatta mellan åren 2006 och 2012. Som rapporterats i media av bland andra SvD har den stora merparten av ökningen skett bland utrikes födda. Men beroende på vilken åldersgrupp man tittar på finns det stora skillnader i hur utvecklingen sett ut.
Till exempel svarar gruppen utrikes födda endast för knappt fem procent av sysselsättningsuppgången bland ungdomar mellan 15-24 år. Denna relativt svaga utveckling kan ställas i kontrast med hur det sett ut i det bredare åldersspannet, 16-64 år. Där är nämligen proportionerna de omvända; gruppen utrikes födda svarar för 95 procent av uppgången i sysselsättningen, medan inrikes födda endast ligger bakom fem procent. ….. Artikeln fortsätter

Ännu tydligare blir mönstret om man tittar på åldersgruppen 25-54 år. Där ökade den totala sysselsättningen med 116 300 personer mellan 2006 och 2012. Bland utrikes födda var dock ökningen hela 128 800 personer, vilket innebär att inrikes födda minskade sin sysselsättning i denna åldergrupp med 12 500. 
Lite tillspetsat skulle man alltså kunna säga att det är ’utrikes födda mitt i livet’ som ligger bakom sysselsättningsökningen i Sverige under senare år.

Andelen sysselsatta  

Det är också intressant att studera hur sysselsättningsgraden har förändrats. Sysselsättningsgraden visar hur stor andel av befolkningen i en viss åldersgrupp som är sysselsatt. Även här ser vi ett liknande mönster.  För hela åldersgruppen 15-74 år har sysselsättningsgraden ökat med 1,1 procentenheter för utrikes födda och minskat med 0,3 procentenheter för inrikes födda.

För personer mellan 25-54 år ger sysselsättningsgraden en något annorlunda bild. Sysselsättningsgraden är hög – drygt 90 procent av de inrikes födda i åldersgruppen är sysselsatta och deras sysselsättningsgrad har ökat med 1,4 procentenheter. För utrikes födda är sysselsättningsgraden betydligt lägre, 70 procent, och den har ökat med 1,1 procentenheter.

Många kvar utanför 

Allt är dock inte enbart goda nyheter. Trots den ökade sysselsättningen har nämligen antalet arbetslösa ökat med 66 700 personer under perioden och 75 procent av dessa var utrikes födda. Det betyder att det fortfarande finns mycket att göra på arbetsmarknaden innan gapet mellan inrikes och utrikes födda har slutits. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2013/November/Utrikes-fodda-mitt-i-livet/

Posted by SweDutch