Tingsrätt läxas upp efter grovt rättegångsfel – tog intryck av Girjasdomen

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2020.12.17

Lycksele tingsrätt begick ett grovt rättegångsfel när man dömde över annat än part yrkat och dessutom agerade i strid med kontradiktoriska principen i ett mål rörande renskötsel.
Det slår hovrätten fast och återvisar målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Målet gällde en tvist mellan Vapstens lappby och enskilda sydsamer som båda båda gjort gällande bättre rätt till den renskötselrätt som fram till tvisten hamnade i domstol utövats av Vapsten sameby och dess nordsamiska medlemmar.

Kort efter att huvudförhandlingen i tvistemålet avslutats meddelade Högsta domstolen sin dom i det uppmärksammade ”Girjasmålet” och en tid senare meddelade Lycksele tingsrätt sin dom i det aktuella målet, en dom som kom att överklagas till hovrätten av Vapstens sameby.

Enligt Vapsten sameby hade tingsrätten nämligen tolkat motpartens yrkande ”genom ett felaktigt återgivande av vad Högsta domstolen uttalat Girjasdomen” och dessutom dömt över annat än vad som yrkats samt beaktat omständigheter som inte åberopats av parterna.

Tingsrätten skyldiga till grovt rättegångsfel

Hovrätten konstaterar nu, i ett färskt beslut, att de förutsättningar som tingsrätten menar framkommit genom Girjasdomen ”har uppstått långt efter att huvudförhandlingen i detta mål avslutades”. Tingsrätten har bedömt att utgången i Girjasmålet har varit av betydelse för prövningen i denna tvist och för tolkningen av kärandens yrkande – utan att uppmärksamma parterna på denna bedömning innan domen meddelades.

”Även med beaktande av den i och för sig ovanliga och speciella situation som uppkommit för tingsrätten, kan någon annan slutsats inte dras än att detta tillvägagångssätt inte är förenligt med den kontradiktoriska principen”, skriver hovrätten i sitt beslut.

Hovrätten slår även fast att tingsrätten gjort en felaktig tolkning av den ena partens yrkande och sedermera ”dömt över annat än vad part yrkat”. Enligt hovrätten har detta utgjort ett grovt rättegångsfel ”vilket har inverkat på målets utgång och som inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i hovrätten”.

Tingsrättens undanröjs därför och målet visas åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tingsratt-laxas-upp-efter-grovt-rattegangsfel-tog-intryck-av-girjasdomen/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=201217

Posted by SweDutch

Lämna ett svar