Stora skillnader i vårdkostnader

Källa: Svenskt Näringsliv 2011.10.10
Svensk vård beskrivs ofta som bra, men det finns stora utmaningar. I dagsläget skiljer det mycket i kostnader mellan enskilda kliniker, sjukhus och landsting, visar en rapport från Svenskt Näringsliv. 

– Idag kostar en höftoperation dubbelt så mycket på ett sjukhus jämfört med ett annat, säger Kristian Johansson, en av författarna bakom rapporten ”En friskare sjukvård – Att ge och få vård på lika villkor”, där potentialen och förbättrade ersättningsmodeller i den specialiserade vården i Sverige analyserats.
Rapporten visar att skillnaderna gällande hur mycket vård som produceras i förhållande till resursåtgången är stora mellan enskilda kliniker, sjukhus och landsting.
– Om alla sjukhus vore lika produktiva som genomsnittet av de tre mest produktiva skulle besparingarna kunna användas till att öka antalet operationer. Här finns en stor potential, sade Anders Morin, välfärdsansvarig på Svenskt Näringsliv och en av rapportförfattarna.
Kristian Johansson presenterade statistik på hur mycket …..
pengar som skulle kunna sparas om alla sjukhus var lika produktiva som de tre bästa. Exakta siffror varierar beroende på vilken modell som används, men enligt vissa beräkningar kan 4,8 miljarder kronor sparas.
– Personalkostnader utgör i regel 60-65 procent av kostnaderna. Skillnaderna kan förklaras på flera sätt, som arbetsätt och organisation, effektivitet, personaltäthet och medelvårdtider, säger den tredje rapportförfattaren Monica Renstig.
Hur ska då det svenska sjuksystemet förbättras? Rapporten gav förslag på ett antal övergripande åtgärder som skulle kunna ligga till grund för en förbättring.
– Kostnadsskillnaderna bör i högre grad betraktas som skillnader i produktivitet, benchmarkingen bör öka och en större mångfald av vårdgivare är viktigt, säger Anders Morin.
I samband med att rapporten presnterades berättade Patric Källman, på Vasco Advisers, om hur utvecklingen har sett ut i Tyskland. Den radikala reformeringen av det tyska sjukvårdssystemet skulle kunna vara inspiration för Sverige. Landet var för tio år sedan i en liknande situation som den svenska, men lyckades vända på utvecklingen.
– I Tyskland har man över 80 miljoner invånare, men har ändå lyckats införa ett ersättningssystem där vårdproducenter ersätts likvärdigt. Transparensen har ökat. Idag finns det inga vårdköer i Tyskland, säger Patric Källman.
Läs hele rapporten: http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/en-friskare-sjukvard-att-ge-och-fa-vard-pa-lika-villkor_141555.html

Posted by SweDutch