Så uselt styrs underhållet av de svenska järnvägarna

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2015.03.25
Trafikverkets styrning av underhållet för vägar och järnvägar får underkänt av den egna internrevisionen. Bland annat saknas en sammanhållen underhållsplan och reservdelsplaner.

Trafikverket får svidande kritik av myndighetens internrevisorer i en rapport om hur myndigheten styr underhållet av de statliga vägarna och järnvägarna.
Beskrivningen visar en organisation i kris:
Granskningen visar på brister gällande styrning, planering, prioritering och uppföljning av underhållsåtgärder. Fastställda arbetssätt saknas för att identifiera det samlade underhållsbehovet i anläggningsmassan samt att prioritera mellan underhållsåtgärder. Det finns ingen sammanhållen underhållsplan som speglar de prioriterade underhållsåtgärderna för Trafikverket”, skriver revisorerna i sammanfattningen.
– Det finns ett antal stora brister, säger Peter Funck, internrevisionschef på Trafikverket, till Ny Teknik.
Han uppger att de flesta problemen gäller järnvägsunderhållet.
Bristerna anser han inte hänger samman med sammanslagningen av Vägverket och Banverket 2010. Snarare, anser han, att de beror på bristande resurser och på en historiskt ”reaktiv kultur”. Man agerar först efter att något inträffat och jobbar för lite förebyggande. ….. 

I underlaget lämnar revisorerna 25 kritiska observationer och anmärkningar som rör styrningen av underhållet.
De mest allvarliga är, uppger de, är att Trafikverket saknar processer och fastslagna arbetssätt för att identifiera underhållsbehov och för att klara prioriteringar.
Trafikverket uppges inte ha någon sammanhållen underhållsplan som avspeglar vilka prioriteringar man gör. Dessutom har revisorerna inte hittat att myndigheten äger några reservdelsplaner.
Trots att myndigheten ansvarar för både drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. har man, enligt revisorerna, en delvis otydlig drifts- och underhållsstrategi. Hur den följs upp är otydligt.
Trafikverket saknar också mål eller arbetssätt för hur man ska göra livscykelanalyser kring teknikinvesteringar, vilket kan leda till onödigt höga kostnader för underhållsarbetet.
Rapporten blev färdig den 4 mars och i torsdags ska Trafikverkets styrelse ha behandlat de allvarligaste bristerna. Vilka åtgärder eller vad som beslutades har Ny Teknik dock inte lyckats få information om under onsdagen.
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/jarnvag/article3895897.ece?anp_mid=14599075&anp_rid=435462700

Posted by SweDutch