Regeringen återinför inre gränskontroll – hänvisar till kriget i Ukraina

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2022.11.11

Från och med imorgon sker gräns­kontroll vid Sveriges inre gräns.
Det beslutade Regeringen idag.
Regeringens bedöm­er att det finns ett allvarligt hot mot den all­männa ordningen och den inre säker­heten i Sverige.

I ett pressmeddelande skriver Regeringen att den ryska inva­sionen av Ukraina, utöver det mänsk­liga lidande som kriget fört med sig, också har skapat en ytterst allvarlig säkerhets­situation i Europa.

Efter att Ryssland beordrade mobili­sering har ett stort antal ryska med­borgare flytt landet och sökt sig till EU.
En följd av detta är att krimi­nella nätverk utnyttjar kriget, och risken för vapen­smuggling och människo­handel ökar. Därutöver söker sig ett ökat antal migranter till EU och Schengen­området via de medlems­stater som gränsar till västra Balkan.
Detta, skriver Regeringen, har lett till svåra belast­ningar på medlems­staternas mottag­nings­system vilket ökar risken för att stora grupper kommer söka sig vidare inom EU och Schengen­området.

Allvarligt hot

Sammantaget menar regeringen att det ”före­ligger ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säker­het”. Därför behövs en mer nog­grann kontroll över vilka som försöker resa in i Sverige.
Och enligt Regeringen är gräns­kontroll vid den inre gränsen är den enda till­gängliga åtgärden för att kunna bemöta detta hot.

Enligt pressmeddelandet har flera andra Schengen­medlems­stater, såsom Tyskland, Österrike, Norge och Danmark, också tillfälligt åter­införd inre gräns­kontroll och har i likhet med Sverige anmält att de tänker fortsätta med kontrol­lerna så länge som det finns ett allvarligt hot mot den all­männa ord­ningen och den inre säkerheten.

Var och hur gräns­kontroll ska genom­föras bestäms av Polismyndigheten och ska anpassas till vad som är nödvändigt för att kunna värna allmän ordning och inre säkerhet.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/regeringen-aterinfor-inre-granskontroll-hanvisar-till-kriget-i-ukraina/?utm_campaign=221111&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar