Nekas heta ”Von” i förnamn – kan förväxlas med adligt prefix

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2022.05.25

Föräldrarna till en flicka vill döpa henne till ”Von” i förnamn, men får nu nej av kammarrätten som fastställer Skatteverkets beslut. Det finns nämligen risk för att namnet uppfattas som det adliga prefixet ”von” – särskilt eftersom det sökta namnet ska placeras sista av tre förnamn och närmast efternamnet.

Skatteverket beslutade i mars 2020 att avslå två föräldrars ansökan om att deras dotter skulle få förvärva förnamnet ”Von”. Namnet skulle placeras sist av tre förnamn och närmast efternamnet. Myndighet ansåg att namnet var olämpligt eftersom det är ett prefix som kunde leda till missförstånd.

Föräldrarna överklagade senare Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten och anförde att namnet för dem är ett släktnamn eftersom deras son och barnens två kusiner heter Von.

Vanligt förekommande adligt prefix

Domstolen konstaterade att namnet Von är ett vanligt prefix till adliga efternamn. Det fanns därför viss risk för att namnet var vilseledande. Samtidigt anges i förarbetena att en persons namn visar vem den är och vilka den har samhörighet med.

Mot bakgrund av förarbetena och vad sökandena hade angivit ansåg förvaltningsrätten att deras intresse övervägde risken för vilseledande. Överklagandet skulle alltså bifallas.

Ingen släktanknytning

Skatteverket överklagade domen till Kammarrätten i sin tur förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Föräldrarna tillade där att de först hörde talas om namnet från en ”nära vald familjemedlem utan blodsband till familjen” från Island.

I kammarrätten inhämtades ett yttrande från Institutet för språk och folkminnen, Isof. I sitt yttrande anger myndigheten att 59 personer i Sverige bär förnamnet Von, varav 57 stavar det med liten begynnelsebokstav. Enligt Isof talar det för att det rör sig om en teknisk felregistrering där ”von” egentligen är avsett att vara en del av ett adligt efternamn. Om det inte är fråga om en felregistrering är det möjligt att en stor del av dessa personer har utländsk bakgrund.

Domstolen framhåller att föräldrarna inte har påstått att de har anknytning till en kultur där Von vanligtvis utgör ett förnamn. Den omständigheten att de hörde talas om namnet från en person på Island som de betraktar som en familjemedlem innebär inte att det föreligger en släktanknytning.

Stor bokstav utan betydelse

I stället uppfattar rätten Von som det adliga prefixet, särskilt eftersom det namnet ska placeras närmast efternamnet. Det saknar betydelse att namnet stavas med stor begynnelsebokstav i stället för liten som i det adliga prefixet. Detsamma gäller omständigheten att dottern har ett syskon och två kusiner med det aktuella förnamnet.

Sammantaget anser kammarrätten att det sökta förnamnet är olämpligt enligt 28 § lagen om personnamn. Överklagandet ska därför bifallas. (Blendow Lexnova)

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nekas-heta-von-i-fornamn-kan-forvaxlas-med-adligt-prefix/?utm_campaign=220525&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar