Måste betala skadestånd för sonens brott trots ingen kontakt

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2023.09.14

En vårdnadshavare blir solidariskt ansvarig för sin sons skadeståndsansvar, trots att han inte haft kontakt med sin son på flera år.
Hovrätten anser att han inte saknat möjlighet att vara delaktig i sin sons fostran.

En pojke dömdes för två rån, ringa narkotikabrott och ringa vapenbrott i tingsrätten. Påföljden bestämdes till sex månaders ungdomsövervakning samt skadestånd till målsägandena som uppgick till totalt 19 320 kronor. Pojkens skadeståndsansvar var solidariskt med hans vårdnadshavare.

Ingen kontakt sedan 2019

Pojkens far yrkade i Svea hovrätt att hovrätten skulle befria honom från skyldigheten att betala skadestånd. Som grund därför anförde han att han inte har någon kontakt med sin son som sedan år 2019 bor hos sin mor.

I vårdnadsansvaret för barn ingår en tillsynsplikt, som innebär att vårdnadshavaren ska svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan. En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott. Jämkning kan ske om det är oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. Enligt förarbetet ska jämkningsregeln dock tillämpas restriktivt.

Tillsynsplikt

En omständighet som kan ha betydelse är om vårdnadshavaren och barnet inte har någon kontakt och vårdnadshavaren därmed helt saknar möjlighet att följa barnets liv. I vårdnadsansvaret ingår dock en tillsynsplikt oavsett om barnet bor hos vårdnadshavaren eller inte. Att en vårdnadshavare bara har ett begränsat umgänge med barnet utgör således inte i sig skäl att jämka skadeståndsskyldigheten.

Högsta domstolen har utifrån uttalandena i förarbetena konstaterat att möjligheten att jämka skadeståndet med hänsyn till förhållandet mellan föräldern och barnet får antas ta sikte på fall där föräldern under en längre tid har saknat möjlighet att vara delaktig i barnets liv och därmed fostran av barnet.

Inte saknat möjlighet

Det står oemotsagt att pojken bott hos sin mor och inte haft kontakt med sin far sedan 2019. Det framkommer dock ingen omständighet som talar för att han saknat möjlighet att vara delaktig i sin sons fostran i egenskap av vårdnadshavare, varför överklagandet inte bifalls.  (Blendow Lexnova)

https://www.dagensjuridik.se/aktuella-rattsfall/maste-betala-skadestand-for-sonens-brott-trots-ingen-kontakt/?utm_source=liana&utm_medium=email&utm_campaign=dagensjuridik

Posted by SweDutch

Lämna ett svar