Martin Timell: Expressens förtal är inte preskriberat

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2020.08.31

Martin Timell bestrider att talan mot Thomas Mattsson och Expressen skulle ha väckts försent.

Tv-profilen Martin Timell lämnade i maj i år in en stämningsansökan mot Expressen om grovt förtal och yrkar att tidigare ansvarig utgivare Thomas Mattsson och kvällstidningen solidariskt ska betala ett skadestånd på 150 000 kronor jämte ränta.

De svarade dock, genom ombuden advokat Ulf Isaksson och juristen Sara Fall på Time Danowski, att talan mot tidningen och tidigare ansvarig utgivare väckts försent och hänvisade till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt sammanhängande rättspraxis.

Den korta preskriptionstiden gäller ej

Martin Timell svarar nu, med hjälp av sina ombud advokaterna Hanna Lindblom och Pontus Sundback från Althin advokatbyrå, att talan inte alls är väckt försent och att den korta preskriptionstiden inte gäller utan att den endast gäller vid allmänt åtal. Om målsägande själv väcker åtal gäller alltså inte den korta preskriptionstiden.

”Den särskilda preskriptionstiden för allmänt åtal är inte applicerbar på enskilda åtal och de allmänna reglerna för straff gäller även vid sidan om den särskilda preskriptionstiden”, skriver advokaterna.

Ville inte utstå två processer samtidigt

Ombuden hänvisar de till att Expressen publicerat uppgifter om Martin Timell innan han blev polisanmäld och innan han delgavs misstanke om brott. Den 7 maj 2019 fastställde Svea hovrätt den frikännande domen från Attunda tingsrätt.

”Det kan rimligen inte krävas av en person som blir utpekad i media som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt att initiera en talan om förtal innan själva skuldfrågan har avgjorts av allmän domstol i vederbörlig ordning. En friande/fällande dom har onekligen bäring på frågan om de förtalsgrundande uppgifterna varit sanna eller inte, även om det inte får utslagsgivande effekt”, skriver ombuden.

Advokaterna skriver vidare att det skulle ”innebära en enorm belastning för den enskilde om denne skulle tvingas utstå två parallella processer samtidigt. En person som pekas ut i media måste även ha skäligt rådrum med att väcka talan efter det att domen vunnit laga kraft för att kunna förbereda sin talan”.

Expressen fälldes av PO

De menar att om det inte vore så skulle det strida mot Europakonventionen rörande skydd för de mänskliga rättigheterna. Advokaterna hänvisar till att var och en ska ha rätt till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol samt att var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens liksom att var och en har rätt till ett effektivt rättsmedel.

Ombuden poängterar även att Expressen och Thomas Mattson ”torde ha varit väl införstådda med Martin Timells inställning till deras publiceringar under hösten 2017. Martin Timell anmälde Expressen till Allmänhetens Pressombudsman som i sin tur hänsköt anmälan till Pressens Opinionsnämnd under våren 2018”.

Expressen fälldes den 25 juni 2018 av PO.

Möjligheten att försvara sig

”Expressen har trots detta valt att fortsätta tillgängliggöra artiklarna på deras webbsida, både under tiden som Thomas Mattson var chefredaktör men också efter juli 2019. Expressen och Thomas Mattson har således varit medvetna om hur Martin Timell uppfattat publiceringarna och även haft möjlighet att spara eventuella minnesanteckningar och dylikt”.

Advokaterna avslutar sitt yttrande med att ifrågasätta om ”tiden som förflutit mellan publiceringarna och talans väckande är så pass stor att Expressens och Thomas Mattsons möjligheter att försvara sig har påverkats i någon betydande grad. Det är förhållandevis få brott i brottsbalken som har en preskriptionstid understigande fem år. Martin Timell tvingades exempelvis försvara sig mot ett brottspåstående som skulle ha ägt rum 2008”.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/martin-timell-expressens-fortal-ar-inte-preskriberat/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar