Kritik mot förlängd pandemilag: Svårt bedöma rimligheten

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2021.04.20

Flera remissinstanser ställer sig frågande till att redan nu besluta om en förlängning av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen – utan att någon ny behovs- och konsekvensanalys av lagstiftningens påverkan har gjorts.

Regeringen har i en färsk promemoria föreslagit att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla till
utgången av januari 2022.
Flera remissinstanser är nu kritiska till regeringens förslag och pekar på att det inte gjorts någon uppdaterad behovs- och konsekvensanalys av hur enskilda och olika verksamheter påverkas av en sådan förlängning.

I sitt remissvar till promemorian konstaterar exempelvis Justitieombudsmannen, JO, att lagen ”innehåller bestämmelser som medför långtgående delegation av normgivningskompetens från riksdag till regering och möjliggör ingripande begränsningar av grundlagsskyddade fri- och rättigheter”. Mot bakgrund av detta anser JO att det är särskilt viktigt att den ”demokratiska processen respekteras” och att enbart åtgärder som bedöms absolut nödvändiga utifrån aktuella förhållanden kommer i fråga.

Svårt att bedöma förslagens rimlighet

Enligt Justitieombudsmannen framgår det inte när riksdagen ska fatta beslut om en eventuell förlängningen, vilket gör att ”beredningsunderlagets kvalitet och aktualitet påverkas negativt”. Det är därför, enligt JO, ”mycket svårt att i dag förutse om situationen i höst kommer att vara sådan att behovet av den aktuella lagstiftningen, i dess nuvarande utformning, alltjämt kvarstår”.

JO är också kritisk till att promemorians konsekvensanalys hänvisar till tidigare propositioner, trots att de negativa konsekvenserna för olika aktörer ”sannolikt förändras och i många fall förvärras över tid”. Detta anser JO gör det svårt att ta ställning till förslagen och ”ger också anledning att ifrågasätta värdet av det
beredningsunderlag regeringen nu får”.

Justitieombudsmannen understryker i sitt remissvar vikten av att ett eventuellt beslut om att förlänga begränsningarna ”baseras på ett aktuellt och uppdaterat faktaunderlag samt genomförs i enlighet med grundläggande demokratiska principer” och konstaterar att det, med det underlag som finns, är svårt att bedöma förslagens rimlighet.

Advokatsamfundet också kritiskt

Även Advokatsamfundet är i sitt remissvar kritiskt till att ”inga som helst överväganden angående behov av förändringar eller förtydliganden av lagarna görs i den nu aktuella promemorian, eller angående behovet av en bredare översyn av konstitutionella frågor vid samhällskriser i fredstid”.

Samfundet pekar, i likhet med JO, på att det borde finnas tid och utrymme för en djupare analys som både tar hänsyn till utvecklingen i närhet och ”förmedlar ett mer långsiktigt angreppssätt än vad som redovisas i Socialdepartementets promemoria”.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/kritik-mot-forlangd-pandemilag-svart-bedoma-rimligheten/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210424

Posted by SweDutch

Lämna ett svar