Inte oredligt av tolk att delta i islamistisk organisation

Källa: Dagens Juridik 201.12.04

En tolk som deltagit i – och gjort uttalanden inom ramen för – en politisk organisation får behålla sin auktorisation.
Detta trots att Säkerhetspolisen har bedömt organisationen som radikalt islamistisk, antisemitisk och antidemokratisk.

Kammarkollegiet beslutade under förra året att upphäva auktorisationen för en tolk och translator med anledning av hans deltagande i – och uttalanden inom ramen för – en politisk organisation.

Organisationen i fråga har namnet Hizb ut-Tahrir och Säkerhetspolisen har bedömt organisationen som radikalt islamistisk, antisemitisk och antidemokratisk.

Enligt Kammarkollegiet innebar tolkens agerande, i form av uttalanden för deras räkning och aktivt sprida dess budskap, att han förfarit oredligt och därmed inte kan anses lämplig att inneha en statlig auktorisation.

Medlem i organisationen sedan 1999

Mannen överklagade Kammarkollegiets beslut till förvaltningsrätten och anförde, bland annat, att han varit medlem i Hizb ut-Tahrir sedan år 1999
och arbetar ideellt för organisationen.

Han är dock inte organisationens företrädare utan han instämmer i en del av organisationens politiska agenda. Dessutom har han tidigare haft säkerhetsklassade anställningar utan att deltagandet i organisationen medfört att han blivit föremål för disciplinära åtgärder.

Varken Kammarkollegiet eller Säkerhetspolisen har, enligt mannen, visat ett
enda fall där han genom sin partitillhörighet, som inte är olaglig i Sverige,
otillbörligen har påverkat någon uppdragsgivare eller rättsväsendet.

Innefattar ingrepp i yttrande- och föreningsfriheten

Förvaltningsrätten gör nu bedömningen att Kammarkollegiets beslut att upphäva mannens auktorisation mot bakgrund av hans deltagande i – och uttalanden inom ramen för – en viss organisation ”måste anses innefatta ett sådant ingrepp i yttrande- och föreningsfriheten som för att vara godtagbart ska uppfylla de krav som gäller vid begränsningar av dessa friheter”.

Enligt bestämmelserna i auktorisationsförordningen om upphävande av auktorisation kan ett sådant beslut fattas om en auktoriserad tolk eller translator ”uppsåtligen gör orätt i sin verksamhet eller på något annat sätt förfar oredligt” alternativt ”åsidosätter sina plikter” enligt förordningen eller andra författningar och omständigheterna är synnerligen försvårande.

Domstolen anser dock att det inte framgår tillräckligt tydligt av bestämmelserna att deltagande i en organisation, som är aktuell i detta fall, kan medföra att tolkens auktorisation upphävs. Förvaltningsrätten slår vidare fast att uttalanden som mannen har gjort, bland annat om deltagande i val, inte skulle kunna utgöra grund för återkallelse av auktorisationen.

Beslutet undanröjs av förvaltningsrätten

Sammanfattningsvis anser domstolen därför att kravet på tillräckligt tydliga och förutsebara regler för att en inskränkning av mannens yttrande- eller föreningsfrihet ska vara möjlig inte är uppfyllt.

Därför kan de av Kammarrätten åberopade bestämmelserna inte tillämpas på det sätt myndigheten har gjort och det överklagade beslutet ska därför undanröjas och mannen får behålla sin auktorisation.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/inte-oredligt-av-tolk-att-delta-i-islamistisk-organisation/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar