Här är de nya skuggskatterna

Källa: nyhetsbrev f-Plus.se 2019.02.01

Statliga och kommunala avgifter ger klirr i statskassan. Bara straffavgifter på försenade betalningar av trängselskatt har gett över en miljard till staten sedan 2009. ”Oärligt av stat och kommun att använda avgifter för att dryga ut skattkistan”, säger Christian Ekström, vd för Skattebetalarna.

Sveriges skattetryck tillhör bland de högsta i världen. År 2017 uppgick det totala skattetrycket till 44,3 procent, enligt sajten ekonomifakta. Men utöver det skatteuttag som sker på traditionell väg finns flera sätt att öka skattkistan.

fPlus har tidigare rapporterat att CSN:s expeditions- och påminnelseavgifter på återbetalning av studielån har dragit in drygt en miljard till statskassan de senaste två åren. Kommuner tar ut höga avgifter av företag för bland annat livsmedelskontroller som i vissa fall aldrig en utförs. Stockholms bostadskö är ytterligare ett exempel där Stockholms stad drar in betydande summor på avgifter varje år.

fPlus har nu valt att titta närmare på trängselskatten som finns i Stockholms och Göteborgs innerstad, och framförallt de tilläggsavgifter som påläggs dem som inte betalar räkningen i tid. Mellan 2009 och 2017 har trängselskatten dragit in drygt 13 miljarder kronor till statskassan. Drygt en miljard av dessa är tilläggsavgifter som påförs vid uteblivna betalningar.

Ränta på 5 000 procent

Den som inte betalar sin trängselskatt i tid påförs en tilläggsavgift på 500 kronor. Det innebär att den som endast passerar en passage en gång påförs en avgift som motsvarar en ränta på omkring 5 000 procent.

– Det är närmast att betrakta som bluffakturor. Att ta ut en tilläggsavgift för att täcka administrationen ska naturligtvis vara okej. Men att ta ut så höga tilläggsavgifter är ohederligt. Ett privat företag skulle aldrig komman undan med detta utan att bli beskyllda för ockerräntor, säger Christian Ekström, vd för Skattebetalarna.

Finansminister Magdalena Andersson svarade i december 2016 på en skriftlig fråga om sänkt tilläggsavgift:

”Medel motsvarande intäkterna från trängselskatten, inklusive intäkter från tilläggsavgifter, går till angelägna infrastruktursatsningar. Om tilläggsavgiften skulle sänkas så innebär det att andra pengar måste skjutas till inom ramen för trängselskattesystemet. Det handlar då om ökad upplåning eller om höjningar av trängselskatten”.

fPlus bad att få en intervju med finansministern angående på vilket sätt pengarna finansierar dessa skatter. Men svaren kom från finansdepartementets pressekreterare Isabel Lundin som säger det att det inte finns någon form av öronmärkning av dessa skattepengar.

– När det gäller användningen av intäkterna öronmärks inte skatter och inte heller den aktuella tilläggsavgiften, skriver Isabel Lundin i ett mejlsvar.

Oklart vad pengarna går till

Hon menar i stället att det finns finansierings- och medfinansieringsavtal för större infrastrukturprojekt som utbyggnaden av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Men i den proposition hon hänvisar till är det inte närmare preciserat än att pengar från trängselskatten, efter avdrag för administrationskostnader ”bör” delfinansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken i Stockholmsområdet.

På frågan om varför påminnelseavgifterna är så höga i förhållande till vad som är brukligt för privata företag hänvisar hon till proposition 2007/08:52.

”Det är viktigt att tilläggsavgiften är av sådan storlek att den utgör ett effektivt påtryckningsmedel för att betala trängselskatt i rätt tid. Det är även med hänsyn till en effektiv indrivningsverksamhet nödvändigt att avgiften är tillräckligt hög”, står det i propositionen.

– När det gäller dina frågor av mer politisk karaktär är du välkommen att återkomma när Sverige har en ny regering, skriver hon.

Sena betalningar utgör dessutom en kassako för Trafikverkets brobyggen. Trafikverkets bro i Motala finansieras till 40 procent av trafikanter som inte betalar sina räkningar i tid, visar fPlus granskning. Påminnelseavgifterna uppgår till 300 kronor för den som missar sin betalning. Om inte den heller betalas så tillförs ytterligare 500 kronor. Detta trots att själva broavgiften bara är fem kronor.

Broavgifterna för Motalabron gav 15,4 miljoner i intäkter förra året. Påminnelseavgifterna uppgick till hela 10,5 miljoner kronor. Alltså drygt 40 procent av intäkterna.

– Om man finansierar stora delar av verksamheten på det här sättet så bygger man in incitament för att inbetalarna ska missa sina förfallodatum. Som affärsmodell är det inte särskilt tilltalande. Det undergräver förtroendet för myndighetssverige, säger Skattebetalarnas Christian Ekström.

”Tilläggsavgifter helt orimliga”

Han får medhåll av Helena Lilja, kommunikationschef för Motormännens riksförbund.

– Det är ett märkligt beteende av en myndighet att budgetera för att människor ska missa att betala sina fakturor. De flesta vill givetvis göra rätt för sig men det sätt på vilket Transportstyrelsen har valt att skicka ut sina räkningar försvårar för många att betala. Det är också hög tid att se över tilläggsavgifterna som är helt orimliga i förhållande till fakturabeloppen, säger Heléne Lilja.

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, säger att intäkterna av påminnelseavgifterna har varit högre än beräknat men dess storlek är beslutade av regeringen.

– Intäkterna från försenings- och tilläggsavgifter har varit större än prognosticerat. Dessa avgifter syftar till att fordonsägarna ska betala infrastrukturavgiften och på sikt kan det antas att andelen sjunker, exempelvis genom att fler använder möjligheten till Autogiro.

Enligt Bengt Olsson ska infrastrukturavgifterna för brobygget avvecklas när bron är avbetalad.

– Överskotten från intäkterna vid bropassagerna används i sin helhet för amorteringar och räntor för de lån som upptogs för byggandet, samt för att drifta anläggningarna. Därefter ska avgifterna avvecklas, säger Bengt Olsson.

https://www.fplus.se/har-ar-de-nya-skuggskatterna/a/G1EeMB

Posted by SweDutch

Lämna ett svar