Grovt rättegångsfel när domstol tog ställning i häktningsfråga

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2019.09.25

Lunds tingsrätt gjorde sig skyldig till grovt rättegångsfel när man tog beslut i en häktningsfråga utan att låta den åtalade komma till tals vid en förhandling. Det konstaterar Högsta domstolen som nu försätter mannen på fri fot.

Mannen häktades av Lunds tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt och misshandel. I sin häktningsframställan hade åklagaren, som särskilda häktningsgrunder, angivit att det förelåg såväl kollusionsfara som recidivfara och denne hänvisade även till den så kallade tvåårsregeln.

Tingsrätten angav i sitt beslut också kollusionsfara som särskild häktningsgrund – och bekräftade att det för brottet våldtäkt inte är föreskrivet lindrigare straff än två års fängelse. Åklagaren fick samtidigt tillstånd att meddela restriktioner.

Förblev häktad efter huvudförhandlingen

Han dömdes senare av tingsrätten för våldtäkt samt misshandel och tingsrätten beslutade i sin dom att han skulle stanna kvar i häkte till dess att domen vunnit laga kraft. Som särskild häktningsgrund angavs då recidivfara.

Mannen överklagade tingsrättens dom och yrkade samtidigt att hovrätten skulle sätta honom på fri fot, vilket åklagaren motsatte sig. Åklagaren ansåg att tingsrätten gjort en riktig bedömning av risker för mannens fortsatta brottslighet och hovrätten avslog sedan mannens frifotsyrkande utan att hålla förhandling.

Mannen överklagade dock beslutet till Högsta domstolen som nu ändrar underinstansens beslut och slår fast att mannen inte längre ska vara häktad i målet.

Tingsrätten tog saken i egna händer

Högsta domstolen konstaterar att åklagaren, under tingsrättsförhandlingen, visserligen begärt att mannen fortsatt ska vara häktad, men meddelat att restriktioner inte längre var nödvändigt. Recidivfara som häktningsgrund berördes, enligt HD, inte heller särskilt.

Detta innebär, enligt Högsta domstolen, att åklagaren inte kan anses ha gjort gällande recidivfara som särskild häktningsgrund för det fall att tvåårsregeln inte anses tillämplig.Innebörden av detta är att tingsrätten, som i sitt häktningsbeslut hänvisade till recidivfara, ”självmant får anses ha tagit upp frågan om häktning på grund av recidivfara”.

Även om det inte finns några formella hinder mot detta slår Högsta domstolen fast att den misstänkte måste ges tillfälle att framföra sina synpunkter på häktningsfrågan.

Tingsrätten har gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel

Sammanfattningsvis anser Högsta domstolen att tingsrätten ”inte berört häktningsgrunderna på ett så precist och uttryckligt sätt som krävts” och därmed gjort sig skyldig till ett grovt rättegångsfel. Det enda sättet för hovrätten att läka felet har varit att utan dröjsmål hålla förhandling – och så har inte skett.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till den tid som gått sedan tingsrättens häktningsbeslut beslutar HD nu att mannen inte längre ska vara häktad i målet.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/grovt-rattegangsfel-nar-domstol-tog-stallning-i-haktningsfraga/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar