Försov sig till rättegång när Iphone inte larmade – HD tar upp fallet

Källa: nyhetsbrev Dagen Juridik 2014.12.12
Mannen hävdar att han försov sig inför rättegången i hovrätten och att detta berodde på att väckar-klockan i hans Iphone inte fungerade. Hovrätten ansåg att han inte hade laga förfall för sin utevaro men nu har Högsta domstolen beviljat prövnings-tillstånd.

En 58-årig man som arbetade som fritidspedagog på en skola dömdes av Nyköpings tingsrätt för sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande och utnyttjande av minderårig mot två elever på skolan. Mannen dömdes till sex månaders fängelse.
Han överklagade domen till Svea hovrätt.
58-åringen inställde sig dock inte i tid vid huvudförhandlingens andra dag och hovrätten avslog därefter mannens begäran om att målet skulle återupptas. Orsaken var att han inte hade visat att han hade haft laga förfall för sin utevaro.
Mannen vände sig till Högsta domstolen och begärde att HD skulle fastställa att målet skulle tas upp till prövning i hovrätten. Som grund anfördes att hans väckarklocka inte hade fungerat. Väckarklockan utgjordes av väckningsfunktionen i mannens Iphone. ….. Artikeln fortsätter ..
Till stöd för sin begäran hänvisade mannen till ett tidigare avgörande (NJA 1983 s. 708) där HD slog fast att en person inte behöver räkna med att ett allvarligare fel ska inträffa om en bil är av godtagbar karaktär.
Mannen uppgav att hans Iphone inte var gammal och inte hade krånglat tidigare. Han hade därför inte haft någon anledning att vara tveksam till huruvida telefonens väckningsfunktion skulle fungera och hade därmed laga förfall för sin utevaro.
Mannen gjorde gällande att det var uppenbart att hovrättens beslut var felaktigt eftersom fortsatt handläggning hade kunnat ske, att hans försummelse medfört en obetydlig försening av målet, att det hade funnits mycket goda marginaler för att slutföra förhandlingen inom planerad tid, att han hade inställt sig till första dagen och att det var fullständigt uppenbart att hans försening berodde på utomstående omständigheter.
Högsta domstolen beviljar nu prövningstillstånd i målet.
http://www.dagensjuridik.se/2014/12/forsov-sig-till-rattegang-nar-iphone-inte-larmade-hd-tar-upp-fallet

Posted by SweDutch