Försäkringskassans ursäkt håller inte – svidande JO-kritik för långsam handläggning

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2018.10.09

JO riktar hård kritik mot Försäkringskassan för att myndigheten i fyra fall tagit alltför lång tid på sig att lämna inkomna överklaganden vidare till domstol. I vissa fall har överlämningen tagit upp till åtta veckor. 

När en person överklagar ett beslut ska detta skickas till Försäringskassan som då ska kontrollera att det kommit in i tid. Försäkringskassan ska också bedöma om det ursprungliga beslutet ska omprövas.

Om överklagandet inkommit i rätt tid och Försäkringskassan inte upptäckt några uppenbara fel i sitt beslut ska detta sedan övelämnas till förvaltningsrätten för en domstolsprövning.

I de fyra fall som JO har granskat har denna handläggning dröjt mellan fem och åtta veckor.

Skyller på ökat antal ärenden
Försäkringskassan förklarar de långa handläggningstiderna med att man har beslastats med ett ökat antal ärenden under året. Dessutom är det, enligt Försäkringskassan, samma administration som hanterar både omprövningsärenden och överklaganden vilket lett till att balanserna har ökat det senaste året.

Bör kunna handläggas på en vecka
JO konstaterar i sitt beslut att det inte finns någon författning som reglerar inom vilken tid beslutsmyndigheten ska överlämna överklagandet till högre instans. Enligt JO ligger det ”dock i sakens natur att överlämnandet ska ske utan dröjsmål” vilket inte kan anses vara fallet när överlämnandet tar fem till åtta veckor. JO påpekar att tidsrymden för rättidsprövning och prövning enligt socialförsäkringsbalken, till dess att överklagandet överlämnas till domstol, inte bör överstiga en vecka.

Viktigt för rättsäkerheten
JO framhålller dessutom att det är en viktig rättssäkerhetsaspekt att överklaganden överlämnas till domstol inom skälig tid och skriver i sitt beslut: ”JO vill i detta sammanhang framhålla att det av rättssäkerhetsskäl är av största betydelse att en försäkrad inom rimlig tid får en möjlighet till domstolsprövning av Försäkringskassans beslut”.

Dessutom konstaterar JO att rätten till handläggning inom skälig tid har stöd i Europakonventionen: ”Den försäkrade har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad av domstol (se artikel 6.1 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna). Dröjsmål hos Försäkringskassan med att överlämna ett överklagande till högre instans försenar den försäkrades rätt till domstolsprövning”.

Försäringskassan bär ansvaret
Avslutningsvis understryker JO i beslutet att Försäkringskassan ensam bär ansvaret för att vidta de åtgärder som krävs för att komma till rätta med situationer av detta slag.

JO lovar även att följa utvecklingen av Försäkringskassans handläggningar av överklaganden noggrant under den närmaste tiden. http://www.dagensjuridik.se/2018/10/forsakringskassans-ursakt-haller-inte-svidande-jo-kritik-langsam-handlaggning?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

 

Posted by SweDutch

Lämna ett svar