Företag hittar inte rätt folk

Trots den höga arbetslösheten har många företag svårt att hitta nya medarbetare med rätt kompetens. Det visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät med svar från 8 300 företag.

Vartannat företag med minst 5 anställda har försökt rekrytera medarbetare under det senaste halvåret. Det är en nedgång jämfört med högkonjunkturåret 2007 då andelen var två av tre företag.

– Att vartannat företag försökt rekrytera är ett bevis för att företagen behöver värva kompetenta medarbetare även i kärva ekonomiska tider, säger Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv.

Trots att arbetslösheten är högre än 2007 är andelen misslyckade rekryteringsförsök lika stor. De företag som försökt rekrytera har i genomsnitt sökt 5,2 medarbetare. Men de har bara lyckats rekrytera i genomsnitt 4,2 medarbetare. Det betyder att ungefär vart femte rekryteringsförsök misslyckas och inte leder till att någon anställs.

– Det visar att matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar dåligt vilket får allvarliga konsekvenser, säger Carina Lindfelt.

– Företag får inte tag på den kompetens de behöver för att vara konkurrenskraftiga. Arbetslösa går miste om jobb och lön. Följden blir att Sveriges ekonomi i helhet växer mindre än vad den kunde ha gjort.

Under den kommande sexmånadersperioden stärks företagens behov av arbetskraft. Inom alla branscher är andelen företag som planerar att rekrytera fler medarbetare än tidigare större än de som kommer att rekrytera färre.

Undersökningen gjordes under perioden 26 januari – 22 mars 2010 av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Svarsfrekvensen var 51 procent.

Källa: Svenskt Näringsliv website 2010-04-14

Posted by SweDutch