Fler bör visa vad arbetskraften kostar

Källa: nyhets brev Svenskt Näringsliv 2019.08.22

Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt enligt en mätning som Svenskt Näringsliv har gjort.

Diskussionen om nivån på skattetrycket är ständigt levande. Man kan komma fram till olika slutsatser om vilken nivå ett rimligt skattetryck bör ligga på. Men oavsett vilken slutsats man drar, så är de flesta överens om att fakta och kunskap bör ligga till grund för diskussionen. Som företagare kan man bidra på sitt sätt för att människor ska bli medvetna om vilka skatter och avgifter som faktiskt betalas. För alla syns inte.

Arbetsgivaravgiften är en sådan. Idag visar långtifrån alla arbetsgivare hela lönen inklusive arbetsgivaravgiften på lönebeskeden. En enkel sak som skulle öka den allmänna medvetenheten om det faktiska skattetrycket är att fler börjar göra det.

Möjligheten till detta finns idag hos flera leverantörer av lönesystem. Och det är lätt att göra det.

– För oss är det viktigt att våra produkter kan hantera den information som kunderna efterfrågar. Alltfler företag efterfrågar flexibla lösningar. Möjligheten att också visa arbetsgivaravgiften gentemot de anställda är en av dem, säger Adam Wetterstrand från Visma, som är en av de ledande aktörerna på marknaden idag.

Bertil Wahlström, J.A Lindblads Bokförlag AB, tycker att det är viktigt att öka medvetenheten om löner och avgifter.

– Bildning och kunskap är centralt i demokratiskt samhälle. För att alla ska kunna bilda sig välgrundade uppfattningar om hur samhället fungerar krävs att vi är välinformerade om hur saker och ting faktiskt förhåller sig, säger Wahlström.

Han betonar att fler borde visa hela skatten på lönespecen, på samma sätt som momsen idag visas på alla kvitton.

– Transparens är viktigt och det borde ligga i allas intresse om att medvetandegöra fler om vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar. En så passa enkel sak som att visa hela skatten borde fler göra.

Vid årsskiftet trädde en ny lagstiftning i kraft om arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI. Det innebär att företagen ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag som har gjorts per individ varje månad till Skatteverket. Detta ersätter det tidigare systemet med kontrolluppgift som redovisats på företagsnivå varje år.

På Skatteverkets hemsida kommer anställda att kunna gå in och se vad arbetsgivaren betalat in. Men inte heller här kommer arbetsgivaravgifterna att finnas med. Det finns alltså all anledning att redovisa detta på lönespecifikationerna för att öka tydligheten gentemot medarbetarna framgent.

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/minska-skatt-pa-foretagande/fler-bor-visa-vad-arbetskraften-kostar_742260.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2019-08-27&utm_campaign=nfsnText: Anders Ydstedt

Posted by SweDutch

Lämna ett svar