EU:s nya dataskyddsregler klubbade – sätter nivåer för polis och domstolar

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2016.04.25
Det tog fyra år men nu har Europaparlamentet antagit nya dataskyddsregler. Reglerna sätter bland annat nivån för personuppgifter hos polis och domstolar och ska tvinga fram ett bättre samarbete.

Europaparlamentet har till slut antagit den nya EU-förordningen om dataskydd. Genom omröstningen i parlamentet är mer än fyra års arbete i hamn där man gjort en grundlig översyn av EU:s dataskyddsregler.
Förordningen fastställer bland annat en minimistandard för hur personuppgifter får användas i brottsbekämpande och rättsliga verksamheter men ska även bidra till att polis och andra brottsbekämpande verksamheter samarbetar bättre över gränserna.

Kontroll över egna personuppgifter
Reformen innebär att det nuvarande dataskyddsdirektivet, som har gällt sedan …
1995 då internet fortfarande var nytt, ersätts med en förordning som har till syfte att förbättra privatpersoners möjlighet att ha kontroll över sina personuppgifter i den moderna digitala världen med smarta telefoner, sociala medier, internetbanker och gränsöverskridande överföringar av data.
De nya reglerna omfattar bestämmelser som rör:

  • Rätten att bli ”bortglömd”.
  • Informerat och otvetydigt medgivande till behandlingen av personuppgifter från den registrerades sida.
  • Rätten att överföra sina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör.
  • Rätten att informeras när ens personuppgifter utsatts för intrång.
  • En garanti om att ett klart och tydligt språk används för att förklara vilka säkerhetsnormer som tillämpas.
  • Ett kraftfullare verkställande av straffrättsliga påföljder och böter på upp till 4 procent av den totala globala årsomsättningen för att avskräcka från regelbrott.

Ska tvinga fram samarbete
Från EU-parlamentets sida har man särskilt pekat på svårigheterna med att medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter inte vill dela med sig av värdefull information till varandra – någonting som gjort kampen mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism svårare.
Med de nya reglerna ska man skydda enskilda personer men samtidigt bidra till att myndigheterna lätt och effektivt kan överföra personuppgifter. 

Nästa steg
Förordningen kommer att träda i kraft 20 dagar efter att den publicerats i EU:s officiella tidning. Två år efter detta blir bestämmelserna direkt tillämpliga i samtliga EU-länder och ska införlivas i nationell lagstiftning.
http://www.dagensjuridik.se/2016/04/eus-nya-dataskyddsregler-klubbade-satter-nivaer-polis-och-domstolar?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=unspecified

Posted by SweDutch