Dags att förtydliga luddig sjukförsäkring

Regeringen måste ge Försäkringskassan tydligt besked om vad som gäller för de personer vars sjukpenning ska prövas efter 180 dagars sjukfrånvaro. Det skriver Sofia Bergström, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

I en debattartikel frågar Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender hur sjukförsäkringen ska tillämpas i vissa fall. Frågan avser prövningen av rätt till sjukpenning efter 180 dagars sjukfrånvaro, och de förändringar som vidtogs i december för att klargöra den oklara situation som rådde för mycket svårt sjuka människor.

Det är lagstiftarens privilegium att formulera lagstiftningen på sådant sätt att önskat resultat uppnås. Då det gäller frågan om särskilda skäl för rätt till sjukpenning efter dag 180 påpekade flera remissinstanser, bland annat Svenskt Näringsliv, att regelverket var otydligt formulerat och att det skulle komma att krävas förtydliganden.

Lagstiftaren lyssnade inte. De justeringar som gjordes medverkade till vissa förtydliganden, men uppenbarligen vet Försäkringskassan fortfarande inte riktigt hur lagstiftningen ska tolkas eller vad lagstiftaren önskar.

Sjukförsäkringens tydliga tidpunkter för prövning av arbetsförmågan förutsätter att det finns tydliga kriterier för hur olika funktioner hos en individ ska bedömas. I frånvaron av detta kommer bedömningen i stor utsträckning att uppfattas som godtycklig och slumpartad och Försäkringskassan kommer att kritiseras för bristande tillämpning.

För att sjukförsäkringen även fortsättningsvis ska uppfattas som ett omfattande skydd för den person som på grund av sjukdom förlorar delar eller hela sin arbetsförmåga är det nödvändigt att det utvecklas instrument för hur en arbetsförmågebedömning ska göras i relation till hela arbetsmarknaden. Det är en svår uppgift som kräver mycket god kunskap om både arbetsliv och funktionsnedsättning.

Arbetsförmåga är något relativt och därför måste bedömningen ske inom definierade ramar. Hur ska till exempel oförmåga att etablera nära relationer värderas? Eller stressotålighet? Eller oförmåga att hantera ostrukturerade situationer? För en rättssäker hantering av arbetsfömågeprövning måste det finnas svar på dessa frågor.

Ytterst är det ett politiskt beslut som måste fattas om gränsdragning och normering, trots att det är svårt.

Källa: Svenskt Näringsliv 2010-02-09

Posted by SweDutch