BO kräver lag med totalstopp för barnäktenskap – och att det kriminaliseras i brottsbalken

Källa: nyhetsbrev DagensJuridik 206-08-26
Totalförbjud äktenskap för personer under 18 år – och kriminalisera barnäktenskap i brottsbalken. Det kräver barnombudsmannen i en skrivelse till regeringen.

Dagens Juridik rapporterade i april att barnäktenskap passerar Migrationsverket utan åtgärd eftersom handläggarna i många fall inte vet vad de ska göra – och inte följer de rutiner som finns. 

132 identifierade fallRapporten från Migrationsverket hade identifierat 132 gifta barn i mottagningssystemet – 129 flickor och 3 pojkar. Men det konstaterads också att det förmodligen finns fler asylsökande gifta barn i Sverige än de som hade identifierats. Som Dagens Juridik också rapporterat kan barnäktenskap med personer mellan 15 och 18 år erkännas i Sverige enligt bland annat ”lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap”.

Barnombudsmannen vill nu bland annat att den lagen ändras så att inga äktenskap som ingåtts av personer under 18 år överhuvudtaget erkänns i Sverige.
En sådan ändring skulle enligt BO stämma överens med FN:s barnkonvention och kvinnokonvention samt FN:s utvecklingsmål ”Agenda 2030”.  


Barnäktenskapsbrott i brottsbalken
Ett annat av förslagen är att införa ett nytt brott i brottsbalken – barnäktenskapsbrott.
Barnombudsmannen vill också att staten gör en kartläggning för att ta reda på hur många barn som idag verkligen är gifta. 
Stora negativa effekter för barnBarnombudsmannen hänvisar till en gemensam skrivelse från FN:s barnrättskommitté som kvinnokonvention (CEDAW) riskerar barnäktenskap att leda till stora negativa effekter för det enskilda barnet.
BO skriver:
”Barnäktenskap är ofta kopplat till tidiga och täta graviditeter och födslar, vilket resulterar i en mödrasjuklighet och mödradödlighet som är högre än genomsnittet.”
”När det gäller barnäktenskap och/eller tvångsäktenskap, särskilt i de fall då maken är mycket äldre än hustrun och där flickor har begränsad utbildning, har flickorna generellt begränsad beslutsmakt över sina egna liv. Barnäktenskap bidrar också till fler fall av oavslutad skolgång, framför allt bland flickor, att barn inte tillåts gå i skolan, ökad risk för våld i hemmet, och en begränsning av rätten att röra sig fritt.” 
http://www.dagensjuridik.se/2016/08/bo-kraver-lag-med-totalstopp-barnaktenskap-och-att-det-kriminaliseras-i-brottsbalken?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=unspecified

Posted by SweDutch