Äldre dam får p-böter trots hjälpbehov att ta sig in i sjukhuset

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2021.04.12

Hovrätten ändrar domen och påför en 77-åring kontrollavgift för att hennes bil parkerats på en handikapparkering under några minuter i samband med ett sjukhusbesök.
Det faktum att kvinnan behövde hjälp av föraren att ta sig in i sjukhuset samt få av sig ytterkläderna utgör nämligen inte en sådan oförutsägbar omständighet att böter är uppenbart oskäligt.

Aimo Park Sweden AB yrkade vid Hudiksvalls tingsrätt att en 77-årig kvinna skulle förpliktas betala 1 000 kronor för att ha olovligen ha parkerat sin bil utanför Hudiksvalls sjukhus i maj 2019, mellan 12:27 och 12:29.

Enligt bolaget hade kvinnan ställt bilen på en handikapparkering i strid med gällande parkeringsregler.
Kvinnan bestred yrkandet och menade att hon inte rört sig om en parkering utan endast om en avstigning.

Tingsrätten noterade att det inte finns någon längsta tid för ”på- eller avstigning” i trafikförordningen men att utgångspunkten är att en avstigning normalt sett högst tar någon minut.

Tillåten avstigning enligt tingsrätten

I vissa undantagssituationer måste dock viss väntetid accepteras, menade rätten, exempelvis när det rör sig om färdtjänstresor där den resande på grund av ålder eller av medicinska skäl har särskilt behov av assistans för att ta sig i eller ur fordonet.

Enligt domstolen saknades det anledning att ifrågasätta 77-åringens uppgifter om att mannen följt med henne in till sjukhuset, hjälpt henne med ombyte av kläder och skor och att han sedan återvänt till. Det var därmed inte motbevisat bilen var uppställd för avstigning. Käromålet ogillades därför.

Ändring i hovrätten

Hovrätten för Nedre Norrland gör nu en annan bedömning.

Det är, liksom vad underinstansen påpekat, inte definierat i lag vad som avses med ”på- och avstigning”. Rent språkligt anser dock hovrätten att uttrycket tar sikte på något som sker kortvarigt. Enligt Högsta domstolen bör föraren som utgångspunkt stanna i eller vara nära bilen.

Enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får avgift inte tas ut om det med hänsyn till omständigheterna skulle vara uppenbart oskäligt att ta ut avgiften. Av förarbetena framgår att det är oskäligt om försummelsen berott på en oförutsägbar omständighet ”av mer bagatellartad natur.” Ett exempel är egen eller nära anhörigs sjukdom.

1000 kronor i p-böter

Hovrätten anser mot den bakgrunden att kvinnans behov av att ta sig in i sjukhuset samt behovet av hjälp att få av sig ytterkläder inte utgör en sådan oförutsägbar omständighet som leder till att det vore uppenbart oskäligt att påföra parkeringsavgiften.

Hovrätten bifaller därför parkeringsbolagets talan vilket innebär att den 77-åriga kvinnan ska betala 1 000 kronor i kontrollavgift. (Blendow Lexnova)

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/aldre-dam-far-p-boter-trots-hjalpbehov-att-ta-sig-in-i-sjukhuset/

Posted by SweDutch

Lämna ett svar