Advokaten om kronvittnen: En ”udda fågel” som införs

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2021.05.26

Bengt Ivarsson, advokat och samfundets expert i den utredning som igår föreslog ett införande av kronvittnen, ställer sig i ett särskilt yttrande kritisk till utredningens förslag.
”Sammanfattningsvis innebär en bestämmelse om strafflindring vid medverkan till utredningen av annans brott att en udda fågel införs i den svenska rättsordningen”, står att läsa i yttrandet.

Utredningens förslag innebär att den som medverkar till utredningen av annans brottslighet ska kunna få strafflindring, en typ av kronvittnessystem. Syftet med förslaget är att fler personer som ingår i de kriminella nätverken ska samarbeta med myndigheterna vid utredningar om brott.

Bengt Ivarsson, advokat och tidigare ordförande för Advokatsamfundet, är en av de experter som deltagit i utredningen. Han är, till skillnad från övriga, motståndare till ett införande av ett kronvittnessystem i Sverige.
I ett särskilt yttrande till utredningen beskriver han kronvittnessytemet som ”en udda fågel” i den svenska rättsordningen.

”En utopi” och ”udda fågel”

I sitt yttrande hänvisar Ivarsson till den möjlighet till strafflindring vid medverkan
av utredning av egen brottslighet som infördes 2015, vilken ”förefaller ha fått mycket begränsad tillämpning”.

Bengt Ivarsson påpekar också att risken för hämndaktioner ökar väsentligt när någon berättar om annans brottslighet – i synnerhet när det handlar om grov organiserad brottslighet. Att ett införande av strafflindring för den som gör detta skulle effektivisera bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten beskriver Ivarsson som ”en utopi”.
Han anför också att bevisvärdet av utsagorna som lämnas skulle bli lägre i de fall ”uppgiftslämnaren kan se fram emot en belöning om uppgifter lämnas som är till nackdel för andra tilltalade”.

Sammanfattningsvis anser Bengt Ivarsson att den föreslagna bestämmelsen innebär ”att en udda fågel införs i den svenska rättsordningen” och att inga övertygande argument för ett sådant införande presenterats i utredningen.https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokaten-om-kronvittnen-en-udda-fagel-som-infors/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210529

Posted by SweDutch

Lämna ett svar