Advokat sågade åklagare efter yttrande om kostnadsräkning

Källa: Dagens Juridik 2020.01.07

Advokaten ansåg att det var principiellt fel att åklagaren skulle värdera hans arbetsinsats genom att yttra sig över hans kostnadsräkning.
”Ett sådant förfarande är ett närmande till inkvisitoriska rättssystem i diktaturer och fundamentalt felaktigt”.
Nu tilldelas han en erinran av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Enligt förordningen om kontroll av vissa ersättningsanspråk ombad tingsrätten åklagaren att yttra sig över advokatens kostnadsräkning. Detta var dock något som inte uppskattades av advokaten som valde att inkomma med en replik på åklagarens yttrande där han, bland annat, kritiserade åklagarens eget arbete.

”Närmande till inkvisitoriska rättssystem i diktaturer”

Av advokatens replik, som Advokatsamfundets disciplinnämnd även tagit del av, framgår att mannen bland annat skrivit att det är principiellt fel att åklagaren ska värdera försvararens arbete och att ”ett sådant förfarande är ett närmande till inkvisitoriska rättssystem i diktaturer och fundamentalt felaktigt”.

Han har även skrivit att omständigheten att åklagaren har bedömt tiden för hans nedlagda arbete som något i överkant ”beror nog på åklagarens bristande kunskap om hur försvarsadvokater arbetar”, och ”hade åklagaren förberett sig efter samma metod och noggrannhet hade den oerhört viktiga justeringen av gärningsbeskrivningen […] ej behövt ske”.

Dessutom framgår av yttrandet att advokaten skrivit att ”självfallet ligger det i den icke objektive åklagarens, eller kanske alla åklagares intresse? att försvaret ej är påläst och behärskar förundersökningen. De kan ju då lättare räkna med att få sitt åtal gillat och försvara den extrema mängd arbetstimmar de själva tagit i anspråk via sig själva, poliser och andra aktörer. Får försvararen ej betalt för sitt nedlagda arbete så slutar det kanske med att försvarsadvokaterna kommer lika illa förberedda till huvudförhandlingar som vissa åklagare. Detta vore tragiskt och förödande ur rättssäkerhetssynpunkt.”

Viktigt att protestera mot den märkliga konstruktionen

I ett yttrande till disciplinnämnden har advokaten, bland annat, uppgivit att han anser det viktigt att protestera mot den för honom, och för många av hans kollegor, märkliga konstruktionen att åklagaren ska yttra sig över de offentliga försvararnas kostnadsräkningar – i de mål där åklagaren skriftligt och utan fog ifrågasätter skäligheten av kostnadsanspråket.

Syftet med repliken har, enligt advokaten, varit att betona vissa principiella skäl för domstolen att vidta försiktighet när man beaktar åklagarnas bedömning av försvararnas kostnadsräkningar.

Synpunkterna i repliken är generella och är inte riktade mot någon speciell åklagare vilket han anser framgår av rubriksättningar samt innehållet i texten. Hans klient frikändes dessutom i princip helt från anklagelserna och domstolen har bedömt hans ersättningsanspråk som skäligt.

Får erinran av disciplinnämnden

Advokatsamfundets disciplinnämnd anser inte att mannens yttrande till tingsrätten uppfyller de krav som ställs på god advokatsed. Han tilldelas därför en erinran.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokat-sagade-aklagare-efter-yttrande-om-kostnadsrakning/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar