Åbro drar mikrobryggeri inför domstol för varumärkesintrång.

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2020.07.07

Ölbryggeriet Åbro drar den nystartade bryggpuben Bryggmästaren i Boden inför domstol för varumärkesintrång i namnet Bryggmästaren.

Ölbryggeriet Åbro drar mikrobryggeriet och bryggpuben Bryggmästarn i Boden inför domstol för varumärkesintrång.

Åbro yrkar, genom ombuden juristerna Omar Baki ochAliona Saab på Brann AB, att Patent- och marknadsdomstolen vid vite om en halv miljon kronor förbjuder Bryggmästarn att använda kännetecknet Byggmästarn i samband med sitt bryggeri, pubverksamhet och restaurangverksamhet. Boden-verksamheten får heller inte marknadsföra bryggeriet, pubverksamheten och restaurangverksamheten i tryckt och digital form med detta kännetecken.

Förbudet ska gälla fram till laga kraft vunnen dom, yrkar Åbro.

Åbro yrkar även att det interimistiska vitesförbudet ska beslutas utan att Bryggmästarn i Boden föst får tillfälle att yttra sig.

Hävning av företagsnamn

Vidare yrkar Åbro att domstolen ska häva företagsnamnet Bryggmästarn i Boden.

Dessutom yrkar Åbro att domstolen förpliktigar Bryggmästarn i Boden att betala 200 000 kronor för det olovliga nyttjandet av varumärket Byggmästaren samt 100 000 kronor för den skada som har åsamkats Åbro till följd av intrånget. Beloppet kan justeras uppåt eller nedåt efter utredning om intrångets omfattning.

Åbro pekar på en EU-varumärkesregistrering och en Svensk varumärkesregistrering på Bryggmästarens. Enligt Åbro är varumärket Bryggmästarens ”Åbros mest värdefulla varumärke för öl, särskilt med tanke på det finns tio varumärkesregistreringar samt att varumärket har funnits på den svenska marknaden i sjutton år”.

Används utan samtycke

Åbro pekar på att Bryggmästarn i Boden använder kännetecknet Bryggmästaren utan Åbros samtycke och att detta är väldigt likt de registrerade varumärkena Bryggmästarens. I och med att detta kännetecken är förväxlingsbart med Åbros EU-varumärken Bryggmästarens och svenska varumärken Bryggmästarens görs således ett ”intrång i Åbros ensamrätt i vart fall i objektiv mening”.

Åbro pekar på att Bryggmästarn i Boden även använder Bryggmästarn i domännämnet. Detsamma gäller konton i sociala medier.

Åbro hänvisar till att man redan tidigare varskott Bryggmästaren att de genom sin användning gör intrång i Åbros ensamrätt till varumärken Bryggmästarens och uppmanats att inte påbörja användning av kännetecknet Bryggmästarn samt byta företagsnamn under en avvecklingsperiod på två månader.

Ett varningsbrev är skickat

Detta har gjorts via ett varningsbrev skickat den 6 mars 2020 till en av bolagets styrelseledamöter.

”Trots uppmaningen har Bryggmästarn öppnat brygg- och aktivitetspub och fortsätter att använda Åbros varumärken eller i allt väsentligt liknande varumärken och därmed begår intrång uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet i Åbros varumärken. Bryggmästarns fortsatta användning av Åbros märken eller därmed i allt väsentligt liknande märken skadar Åbros varumärken genom att urvattna och degenerera dem och därmed åsamka Åbro en skada”.

Åbro pekar även på att det ligger stora ekonomiska värden i Åbros premiumvarumärke Bryggmästarens särskilt med beaktande av Åbros sponsringsåtaganden. Åbro är kontinuerligt involverat som sponsor i olika tillställningar, aktiviteter, evenemang samt andra typer av verksamheter. Det är angeläget för Åbro att en långsiktig relation byggs eftersom det är viktigt på vilket sätt exponering av Åbros varumärken sker och hur Åbro vill förknippas med affärspartners. Oftast är det ett långsiktigt åtagande som kräver stora ekonomiska resurser från Åbros sida.

Proporieborgen utfärdad av Danske Bank

Åbro har i samband med  stämningsansökan gett in en proprieborgen utfärdad av Danske Bank. Proprieborgen omfattar skador som kan åsamkas Bryggmästarn i Boden med anledning av beviljade säkerhetsåtgärder i denna tvist med belopp uppgående till 700 000 kronor.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/abro-drar-ett-mikrobryggeri-infor-domstol-for-varumarkesintrang/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar