CBb acht boete voor PE-verzuim accountant ongegrond

Bron: nieuwsbrief AccountancyNieuws  27.5.2013
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft onlangs geoordeeld dat een door de Accountantskamer opgelegde geldboete voor het behalen van te weinig PE-punten in de periode 2007-2009, niet passend is. De opgelegde maatregel is door het CBb omgezet van ‘waarschuwing plus boete’ in ‘berisping’.

Het CBb is wel van oordeel dat in zijn algemeenheid wanneer niet is voldaan aan de voorschriften inzake permanente educatie en niet is gereageerd op aanmaningen ter zake, het opleggen van de maatregel van een geldboete plus een waarschuwing passend is. Ook het opleggen van een boete van € 50 per ontbrekende punt vindt het CBb niet onredelijk.
Maar het CBb constateert dat de in artikel 2 van de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) vastgelegde tuchtrechtelijke maatregelen, waaronder de boete, pas op 1 mei 2009 in werking zijn getreden. Dit betekent naar het oordeel van het CBb, dat het opleggen van een boete dus niet eerder mogelijk was en dat dit  voor de betreffende accountant …..

  ten tijde van belang ook niet voorzienbaar was. ‘Appellant hoefde destijds geen rekening te houden met het opleggen van een geldboete wegens zijn nalaten om over de driejaarscyclus 2007 tot en met 2009 te voldoen aan de geldende PE-verplichtingen,’ aldus het CBb. De opgelegde maatregel is door het CBb nu omgezet van ‘waarschuwing plus boete’ in ‘berisping’.

Door deze opmerkelijke uitspraak van het CBb komt direct de vraag op: bestond er dus geen wettelijke grondslag voor de inmiddels al een flink aantal opgelegde boetes voor het niet voldoen aan PE-verplichtingen in de jaren 2007, 2008 en 2009? En, kunnen die – dus wellicht – ten onrechte opgelegde boetes worden teruggevorderd van de Staat? [ Paul Th. Stoele RA AA CCP (pt@stoele.nl)]
College van Beroep voor het bedrijfsleven, LJN CA0787, 25 april 2013 (publicatie 23 mei)
http://www.accountancynieuws.nl/actueel/accountancymarkt/cbb-acht-boete-voor-pe-verzuim-accountant.123356.lynkx

Posted by SweDutch