Wiebes: naheffing loonbelasting verhalen op zzp’er er geen probleem

Bron:nieuwsbrief Zipconomy 25.8.2016
Staatssecretaris Wiebes van Financien heeft geen bezwaar bij artikelen uit contracten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (bijvoorbeeld in modelovereenkomsten Wet DBA), waarin opdrachtgevers vastleggen dat ze eventuele naheffingen loonbelasting verhalen op zelfstandigen. Dat antwoordt hij op Kamervragen gesteld door Mei Li Vos. Vos (PvdA) stelde de vragen naar aanleiding van nieuwe algemene voorwaarden voor freelance journalisten van de Persgroep waarin dergelijke artikelen staan. Dit soort verhaalartikelen komen overigens regelmatig voor in modelovereenkomsten in het kader van de Wet DBA.

Verhaal loonheffing
Wiebes stelt dat verhaalsbepalingen niet ongebruikelijk zijn:  “Als achteraf blijkt dat een arbeidsrelatie toch een dienstbetrekking is (geweest) en een opdrachtgever met betrekking tot die  arbeidsrelatie te maken krijgt met een naheffing van loonheffingen, is het verhalen door de opdrachtgever op de opdrachtnemer van de nageheven loonbelasting en premie volksverzekeringen gebruikelijk. Dit deel van de heffingen dient immers door ….
de werknemer te worden gedragen. Zolang een
opdrachtgever/werkgever alleen de verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen verhaalt, handelt hij dus conform de wet. De  opdrachtnemer/werknemer kan de op hem verhaalde premie volksverzekeringen  en loonbelasting als voorheffing vervolgens verrekenen met de door hem in de inkomstenbelasting over zijn totale inkomen verschuldigde inkomensheffing.”

Verhaalverbod premies werknemersverzekeringen
Goed om hier het verschil te zien tussen loonheffing en de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Daarvoor  geldt een verhaalsverbod. “Die heffingen worden immers door de werkgever gedragen. Een bepaling over het verhalen van deze premie of deze bijdrage op de werknemer, die wettelijk niet is toegestaan, is in zijn geheel nietig  en converteert niet in een geldige bepaling. Hiermee is sprake van de bedoelde  gedeelde verantwoordelijkheid voor de arbeidsrelatie, waarbij ieder de ‘eigen’  lasten draagt “, zo schrijft Wiebes.  De Persgroep heeft de bepalingen overigens al aangepast.

Contractvrijheid
Wiebes ziet ook geen bezwaar in artikelen uit de algemene voorwaarden waarin de overeenkomst eenzijdig opgezegd kan worden door de opdrachtgever indien de freelance journalist in strijd handelt met bepalingen die zijn/haar zelfstandigheid regelt. Wiebes: “Die bepaling is kennelijk vooral bedoeld als een stimulans voor de opdrachtnemer  om de afspraken in de voorwaarden strikt na te leven, om zo een arbeidsovereenkomst te vermijden en naheffingen bij de opdrachtgever te helpen
voorkomen. Immers, de schade wordt volgens de voorwaarden alleen verhaald bij  redenen die voor rekening en risico komen van de opdrachtnemer, zoals het door hem afwijken van de afspraken in het contract.”
Wiebes merkt tot slot op de het “van belang (is) dat partijen de contractsvrijheid hebben om een dergelijke bepaling in hun overeenkomst op te nemen.” Of te wel: als een opdrachtnemer het niet eens is met een dergelijke overeenkomst, dan staat het hem vrij om er niet mee in te stemmen. Al kan dat hem dan wel de opdracht kosten.
In dit korte vraag- en antwoordspel tussen de VVD Staatssecretaris en het PvdA Kamerlid laat ook het verschil van perspectief zien tussen de twee colatiepartijen. Waar Vos zich zorgen maakt dat dit soort freelancers machteloos staan ten opzichte van grote en dominante opdrachtgevers ziet Wiebes het meer als vrij economisch verkeer tussen twee partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer.
http://www.zipconomy.nl/2016/08/wiebes-naheffing-loonbelasting-verhalen-op-zzper-er-geen-probleem/

Posted by SweDutch