Tweede Kamer stemt in met einde verplicht digitaal procederen bij rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, Kamer ook akkoord met procesvernieuwing in civiele zaken

Bron: nieuwsbrief De Rechtspraak 14.6.2019

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de intrekking van de KEI-wet uit 2016 zoals die gold voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Als op een later tijdstip ook de Eerste Kamer instemt, betekent dit dat verplicht digitaal procederen in handelszaken voor de civiele rechter bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland wordt stopgezet. Daarnaast verruimt het wetsvoorstel de mogelijkheden voor mondelinge behandeling in civiele zaken bij alle rechtbanken en hoven. De Rechtspraak koerst op invoering per 1 januari 2020.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel You are leaving Rechtspraak.nlregelt dat straks voor alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht geldt. Hiermee komt een einde aan de huidige situatie, met een apart procesrecht voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en een ander procesrecht voor de overige rechtbanken.
Een en ander is het gevolg van de beslissing van de Rechtspraak om de digitalisering anders vorm te geven. Advocaten in asiel- en bewaringszaken blijven wel verplicht digitaal procederen. Ook bij de Hoge Raad blijft die verplichting bestaan.

Procesvernieuwingen in alle civiele zaken

De wet uit 2016 gaf niet alleen mogelijkheden voor digitalisering. Deze bracht ook vernieuwingen in het civiele procesrecht. Het wetsvoorstel regelt dat enkele belangrijke vernieuwingen uit de wet van 2016 nu worden overgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze komen door het wetsvoorstel  beschikbaar voor alle rechtbanken en hoven in alle civiele zaken. De rechter krijgt bijvoorbeeld meer ruimte om regie te voeren in het begin van de procedure en kan zo meer maatwerk bieden voorafgaand aan en tijdens de mondelinge behandeling. Ook vervalt het pleidooi. In plaats daarvan komt de mogelijkheid voor partijen om hun stellingen nader te onderbouwen. Het is nog niet duidelijk wanneer andere onderdelen van de wet uit 2016 worden ingevoerd, zoals de procesinleiding en strakkere termijnen.
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Tweede-Kamer-stemt-in-met-procesvernieuwing-in-civiele-zaken-en-einde-verplicht-digitaal-procederen-bij-rechtbanken-Gelderl.aspx

Posted by SweDutch

Geef een reactie