Staatssecretaris wil geen ontkoppeling btw-identificatienummer zzp’ers van BSN

Bron: nieuwsbrief Plein 3.12.2013
Staatssecretaris Weekers van Financiën is er niet voor om het btw-identificatienummer voor zzp’ers los te koppelen van het burgerservicenummer. Weekers zegt dit in een reactie op een motie die hierover was ingediend door de Kamerleden Astrid Oosenbrug (PvdA) en Roald van der Linde (VVD).

Oosenbrug en Van der Linde verzochten de regering in de motie voor nieuwe zzp’ers een btw-identificatienummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het burgerservicenummer en voor bestaande zzp’ers de mogelijkheid te bieden, een nieuw btw-identificatienummer aan te vragen. Weekers laat nu weten die motie te ontraden.
Weekers: ‘Zzp-ers die in de vorm van een eenmanszaak een onderneming drijven, zijn als natuurlijk persoon de belastingplichtige voor de heffing van btw. Aangezien de Europese btw-richtlijn vereist dat aan iedere belastingplichtige een individueel btw-identificatienummer wordt toegekend, is het niet mogelijk een nummer toe te kennen dat niet aan de persoon is gekoppeld. Ook een btw-nummer dat niet op het BSN is gebaseerd, zou dus een persoonsidentificerend nummer in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn.  
Zowel bij de totstandkoming van de Europese btw-richtlijn als bij de implementatie ervan in de Wet op de omzetbelasting 1968, zijn de gevolgen van gebruik van een aan de persoon gekoppeld btw-nummer voor de persoonlijke levenssfeer afgewogen. btw-nummers van zowel natuurlijke als rechtspersonen worden soms gebruikt voor het opmaken van valse facturen, met het oog op oneigenlijk gebruik van btw-regelingen. Het toekennen van een nieuw nummer, dat gelet op het voorgaande ook weer aan de btw-plichtige (rechts)persoon gekoppeld zal moeten zijn, biedt voor deze gevallen geen soelaas. De Belastingdienst besteedt in het kader van fraudebestrijding uiteraard wel de nodige aandacht aan dit fenomeen.’
Volgens Weekers zijn bij fraudemeldpunten op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij de Belastingdienst op dit moment geen signalen bekend van omvangrijk oneigenlijk gebruik van BSN-nummers die uit btw-nummers van eenmanszaken zijn afgeleid. Weekers: ‘Mochten de indieners van de motie over signalen beschikken waaruit wel af te leiden valt dat met BSN’s die direct afgeleid zijn uit btw-nummers wordt gefraudeerd, dan is het van belang om hiervan kennis te kunnen nemen. Dan kan bekeken wordt of hieruit patronen af te leiden zijn en welke actie ondernomen kan worden.
Bij identiteitsfraude bij transacties die langs elektronisch weg worden afgenomen bij de overheid, speelt het uitgifteproces van DigiD, waarin op dit moment nog geen fysieke contactmomenten zitten, een rol. Onder regie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt op dit moment gewerkt aan het eID-stelsel, waarin hoog betrouwbare authenticatiemiddelen voor zowel burgers als bedrijven zullen worden gerealiseerd. Die hoge betrouwbaarheid wordt met name bereikt door een face to face uitgifteproces van die middelen. Dit zal het risico van identiteitsfraude bij elektronische diensten verkleinen. Op grond van het vorenstaande moet ik de onderhavige motie ontraden.’
http://pleinplus.nl/-/staatssecretaris-wil-geen-ontkoppeling-btw-identificatienummer-zzp-ers-van-bsn

Posted by SweDutch