Reactie College Rechten van de Mens inzake CBR-casus niet toelaten BTV-tolk.

Geachte heer Adelberg,
Ik bericht u in verband met uw vraag over het gebruik van tolken door het CBR.
U heeft uitgelegd dat u meent dat de overheid consumenten dwingt tot het gebruik van bepaalde diensten, namelijk een tolk van tolkennet. U bent registertolk Zweeds en tolkt ook voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het CBR gebruikt echter een andere lijst (tolkennet) met tolken die mogen worden ingezet voor de examinering. U staat niet op die lijst en vindt het ook onterecht dat u niet voor een vriend zou mogen tolken.
U voelt zich als ZZP’er benadeeld omdat u niet voor het CBR mag tolken. Bovendien bent u van mening dat de burger hierdoor gedwongen wordt een, mogelijk veel duurdere, tolk in te schakelen.
U vertelde al bij de Ombudsman, het Juridisch Loket en de NMA ….. 

geweest te zijn, maar dat u daar niet geholpen kunt worden. (Overigens heeft de Ombudsman wel een specifiek meldpunt voor het CBR.)

Wat doet het College?
Discriminatie
Het College onderzoekt discriminatie op grond van bijvoorbeeld geslacht, seksuele gerichtheid, ras of leeftijd. Het moet dan wel gaan om situaties die spelen op bijvoorbeeld de werkvloer, in het onderwijs of bij het kopen van een goed of dienst.
Het afnemen van rijexamens is in Nederland op zich een overheidstaak. De uitvoering wordt in opdracht van de overheid verzorgd door het CBR. Het CBR is een privaatrechtelijke stichting die door de minister van Infrastructuur en Milieu belast is met de verkeersveiligheidstaak. Het gebruik van tolkennet gebeurt, voor zover ik kan overzien, ook met toestemming van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Het College is niet bevoegd om specifiek overheidshandelen te beoordelen als dit rechtstreeks gebaseerd is op de uitvoering van een wet. We noemen dat ‘éénzijdig overheidshandelen’. Het verstrekken van een vergunning en het betalen van belastingen bijvoorbeeld, vallen buiten de gelijkebehandelingswetgeving en dus buiten de bevoegdheid van het College.
U legt eigenlijk twee kwesties voor: 1. Wordt de burger gediscrimineerd doordat hij persé een tolk van de lijst van het CBR moet nemen? 2. Wordt de tolk die niet op de lijst staat van het CBR gediscrimineerd doordat de criteria die gelden voor opname in de lijst discriminerend zijn?
Ten aanzien van de burger heeft het College al eerder geoordeeld dat het niet bevoegd is te oordelen omdat het zogenoemd éénzijdig overheidshandelen betreft.
Of een tolk wordt gediscrimineerd, hangt ook af van de kwalificatie van het handelen. Gaat het om éénzijdig overheids handelen of niet? Verder moet het wel gaan om een grond die door de gelijkebehandelingswetgeving wordt beschermd, zoals bijvoorbeeld ras, geslacht, seksuele gerichtheid. Dat is op dit moment onduidelijk.
Als u daarover wel uitsluitsel zou willen, dan kunt u een verzoek om een oordeel indienen via het klachtenformulier op onze website (www.mensenrechten.nl).
Mensenrechten
Het College geeft informatie over mensenrechten in Nederland. Het College ziet bovendien toe op de naleving en monitoring van mensenrechten in het algemeen in Nederland. Daarom worden de aan ons afgegeven signalen wel geregistreerd. Deze signalen zijn nodig om vast te stellen welke mensenrechten aandacht behoeven.
Informatie
Op de site van het CBR lees ik waarom de maatregel met betrekking tot het slechts inzetten van tolken via tolkennet is ingevoerd. Het gaat om de bewaking van de betrouwbaarheid en uniformiteit van de vertalingen bij het theorie-examen.
Ik kan me voorstellen dat in het door u voorgelegde geval het CBR niet toestaat dat u voor een vriend tolkt of dat iemand een vriend meeneemt om voor hem/haar te tolken. Het is immers denkbaar dat er dan sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling. De examinator van het CBR weet immers niet wat u tegen elkaar zegt en of de bevriende tolk degene die examen doet misschien helpt met de goede antwoorden.
Het meldpunt CBR van de Ombudsman kunt u vinden op; http://www.nationaleombudsman.nl/cbrmeldpunt
Mocht u telefonisch nog aanvullende informatie willen dan kunt u contact met mij of één van mijn collega’s opnemen op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur op 030-8883888.
Met vriendelijke groet,
H. den Hertog
Medewerker Front Office
College voor de Rechten van de Mens
Kleinesingel 1-3
Postbus 16001
3500 DA Utrecht
T 030 888 38 88
F 030 888 38 83


logo
***********************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Ministerie van Veiligheid en Justitie.
***********************************************************************

Posted by SweDutch