‘Heb je een stadion van bijna een half miljard nodig om huizen te bouwen op Zuid?’

Bron: nieuwsbrief Vastgoedmarkt 10.7.2020

Het college van B & W van Rotterdam herkent zich grotendeels niet in de kritiek van de Rotterdamse Rekenkamer op de steun aan de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Ook in de gemeenteraad lijkt er nog altijd voldoende steun voor het project waarbij Rotterdam 40 miljoen euro steekt in een ‘onmisbaar’ nieuw stadion voor Feyenoord.

Gisteren kwam de Rekenkamer Rotterdam met een zeer kritisch (tussen)rapport over de deelname, de governance en de informatievoorziening door de gemeente bij Feyenoord City. Met name over de investering van 40 miljoen euro in een nieuw stadion, waarvoor de gemeente een aandelenbelang krijgt, is de Rekenkamer zeer kritisch. Dat blijkt ook uit de prikkelende titel die rekenkamer meegaf aan haar tussenrapportage: ‘Aandeel onder belang’. Volgen de controle-instantie is deelname in het stadion an sich nooit goed doorgenomen met de gemeenteraad en is het publieke belang dat gemoeid is met de investering ook niet goed onderbouwd.

Maatschappelijke meerwaarde

Volgens het College heeft er wel degelijk in 2016 en 2017 een zorgvuldig en intensief proces plaatsgevonden met de gemeenteraad. ‘Wij zijn van begin af aan duidelijk geweest dat het nieuwe stadion een onmisbaar onderdeel is van het project Feyenoord City, dat de gebiedsontwikkeling maatschappelijke meerwaarde oplevert en dat een deelneming in het stadion onmisbaar is om de gebiedsontwikkeling tot stand te brengen en daarmee dus een publiek belang dient. De deelneming is transparant en voldoende specifiek benoemd in het conceptraadsbesluit over de position paper. Dit blijkt ook uit de debatten, waar de deelneming juist een belangrijk onderwerp was en het publiek belang nadrukkelijk aan bod kwam.’

Deelname gemeente

Bij televisieprogramma Nieuwsuur wierp Rekenkamerdirecteur Paul Hofstra gisteren de vraag of er daadwerkelijk een stadion van bijna een half miljard euro (waaronder een forse investering van de gemeente) nodig is om woningen op Rotterdam Zuid te ontwikkelen. Wat het college betreft wel. ‘Het is voor ons evident dat Feyenoord City met de beoogde maatschappelijke meerwaarde niet tot stand komt zonder een nieuw stadion en een nieuw stadion niet zonder een deelneming van de gemeente. Dat wordt tevens bevestigd door het verzoek daartoe van Stadion Feijenoord bij de aanbieding van de haalbaarheidsstudie. In het raadsvoorstel hebben wij daarover het volgende opgenomen: “Daarbij is, gezien de bijzonderheid van het object en de signalen van andere financiers, duidelijk dat deelname van de gemeente noodzakelijk is om de ontwikkeling daadwerkelijk te realiseren.”’

‘Hogere kwaliteit’

Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam, veruit de grootste raadsfractie, en de PvdA lijken die conclusie in weerwil van het rapport nog altijd te delen. Dennis Tak namens PvdA:‘Mijn eigen partij heeft heel lang getwijfeld of we voor of tegen het stadion zouden stemmen. Wat ons over de streep heeft getrokken is juist die gebiedsontwikkeling. Juist met het stadion is het mogelijk een veel hogere kwaliteit te realiseren. Door de investeringen die we doen verdienen projectontwikkelaars geld. We hebben afgesproken dat ze dat geld investeren in parken en de leefomgeving.’

Publiek belang

College-fractie Christenunie-SGP noemt het ‘bijzonder’ dat de rekenkamer hamert op publiek kader om het publieke belang duidelijk te maken. ‘Dat is natuurlijk in heel veel debatten uit en te na besproken en ook in het position paper verwoord. Dus aandacht is er zeker voor geweest’, aldus burgerraadslid Gerben van Dijk. ‘Tegelijk zijn we wel blij dat de Rekenkamer hier scherp op is. Als de gemeente op enige moment 40 miljoen stort als aandelenkapitaal in een nieuw stadion kunnen we daar moeilijk een serie debatten en papers aan hechten van het afgelopen decennium en zeggen ‘hiermee is wel duidelijk waarom we dit doen’, maar dan moet klip en klaar duidelijk zijn wat het publieke belang is om dit bedrag te storten.’

ChristenUnie-SGP voelt dus wel wat voor het maken van zo’n publiek kader over het publiek belang. ‘Maar misschien moet de club eerst eens een definitief besluit nemen over de komst van het stadionvoordat we dat nog eens keer netjes gaan opschrijven. Voor ons is de samenhang met de gebiedsontwikkeling nog steeds van doorslaggevende waarde.’

Extra investering

Leefbaar Rotterdam is wel kritisch op het punt dat de rekenkamer maakt over de extra steun van naar verluid 1,5 miljoen euro die de gemeente buiten de gedane toezeggingen heeft verleend aan stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas. Het college ontkent dat de extra investering één op één is benut voor verwerving van gronden die nodig zijn voor Feyenoord City. ‘De stichting stond voor een bredere opgave om haar werkzaamheden voort te zetten dan alleen verwervingen. Ook het continueren van de planontwikkeling (inclusief woningbouw), de uitvoering van diverse onderzoeken en de inzet van adviseurs moest kunnen worden gefinancierd. Uitgaande van de ‘Best for project’ gedachte hebben alle betrokken partijen bijgedragen aan een totaalpakket van inspanningen. Ook de gemeente heeft een bijdrage geleverd. Het gaat daarbij om relatief geringe bedragen met een gering risicoprofiel en een relatief korte looptijd. De bedragen worden immers bij de grondlevering weer verrekend.’

https://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling/nieuws/2020/07/heb-je-een-stadion-van-bijna-een-half-miljard-nodig-om-huizen-te-bouwen-op-zuid-101155302?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20200711-vgm-weekend&tid=TIDP3064447XFD31C7C9348E42C781EBBD4DD84E337AYI4&utm_content=nieuwsbrief

Posted by SweDutch

Geef een reactie