Geschillencommissie: uitvallen omvormer zonnepanelen valt netbeheerder niet te verwijten

Bron: nieuwsbrief Solar Magazine 16.4.2022

Een netbeheerder is in Nederland niet verantwoordelijk voor het opbrengstverlies van zonnepanelen als een omvormer zichzelf uitschakelt vanwege het overschrijden van de spanningsgrens van 253 volt.

Dat blijkt uit een uitspraak van De Geschillencommissie van december jongstleden die onlangs is gepubliceerd.

Zonnige dagen
Het Nederlandse laagspanningsnet heeft een spanningsniveau van 230 volt. De spanning mag maximaal 10 procent afwijken. Om te voorkomen dat apparatuur niet of slecht werkt, moet elk aansluitpunt in het laagspanningsnet daarmee een spanning hebben tussen de 207 en 253 volt. Een omvormer van zonnepanelen schakelt zichzelf uit als de netspanning boven de 253 volt dreigt te komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld op zonnige dagen aan het begin van de middag, als het aanbod van zonnestroom piekt en er weinig elektriciteitsvraag is.

Inspannings- versus resultaatsverplichting
Een Nederlandse consument diende vorig jaar zomer bij De Geschillencommissie een klacht in en vroeg die om zich uit te spreken over de vraag in hoeverre de netbeheerder aansprakelijk is het oplopen van de spanning tot boven de 253 volt.

De Geschillencommissie wijst er weliswaar op dat de netbeheerder op grond van de Elektriciteitswet 1998 bepaalde verplichtingen heeft, maar dat het om inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting gaat.

Garanderen
Het is volgens de commissie geen resultaatsverplichting om onder alle omstandigheden te garanderen dat transport van elektriciteit over het stroomnet moet kunnen plaatsvinden. Daarnaast mag een netbeheerder op grond van de Elektriciteitswet het transport van energie weigeren, wanneer er voor het gevraagde transport geen capaciteit beschikbaar is.

De zonnepaneeleigenaar ontdekte in het voorjaar van 2021 dat vrijwel dagelijks de maximale netspanning van 253 volt wordt overschreden en zijn zonnepanelenomvormer zichzelf hierdoor uitschakelt. Als gevolg daarvan wekken de zonnepanelen minder energie op. De consument claimt dat de netbeheerder nalatig en om die reden aansprakelijk is. De consument verlangt dat de maximale netspanning niet wordt overschreden.

Verplichtingen
De netbeheerder stelt op haar beurt geen contractuele of wettelijke verplichtingen te schenden, wanneer als gevolg van overbelasting van het laagspanningsnet de omvormer in de zonnepaneleninstallatie van de consument zichzelf uitschakelt. De netbeheerder stelt op grond van zowel de Elektriciteitswet als op grond van de algemene voorwaarden van de overeenkomst tot aansluiting op het stroomnet gerechtigd te zijn om het transport van elektriciteit te beperken als daarvoor redelijkerwijs geen transportcapaciteit aanwezig is. Ook de Geschillencommissie stelt in zijn uitspraak dat een netbeheerder niet verplicht is om onder alle omstandigheden (terug)geleverde stroom op zijn elektriciteitsnet toe te laten.

Probleem oplossen
De netbeheerder heeft De Geschillencommissie tijdens de behandeling van het geschil overigens laten zien welke maatregelen zij heeft getroffen in de directe omgeving van de woning van de consument om het ondervonden probleem op te lossen. Binnen een week of 2 na ontvangst van de klacht heeft de ondernemer een oplossing uitgezet. De netbeheerder gaat in de buurt bij de consument het netwerk in kortere stukjes opknippen. Daardoor komen er op kortere stukjes van het net minder afnemers te zitten. Grond voor het realiseren van de oplossing is inmiddels aangekocht en het streven is om in april 2022 met de uitvoering te beginnen. Ook gaat de ondernemer een compleet nieuw voedingspunt aanleggen, met een nieuwe hoog-laagspanningskastje, vrijwel voor de deur van de consument. Dit alles gebeurt in overleg met de gemeente.

Volgens De Geschillencommissie is dan ook niet gebleken dat de netbeheerder verwijtbaar heeft gehandeld ten aanzien van zijn verplichting om voldoende reservecapaciteit achter de hand te houden of dat hij zijn verplichting niet zou nakomen om het net waar nodig te vernieuwen, herstellen of uit te breiden. Al met al komt De Geschillencommissie tot het oordeel dat de klacht van de consument ongegrond is.

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26970/geschillencommissie-uitvallen-omvormer-zonnepanelen-valt-netbeheerder-niet-te-verwijten

Posted by SweDutch

Geef een reactie