Gemeenten in onzekerheid: wel of niet accountant nodig?

Bron: nieuwsbrief Accountancyvanmorgen 29.10.2020

De rechtsmatigheidsverantwoording verschuift van de accountant naar het college van B en W. Maar de wet die dit regelt heeft wederom vertraging opgelopen. Onzeker is of invoering per 1 januari wel haalbaar is.

Naar dagelijks bestuur

De bedoeling was de verantwoordelijkheid voor het rechtmatigheidsoordeel, dat voor gemeentes, provincies en gemeenschappelijke regelingen geldt, vanaf 1 januari 2021 weg te halen bij de externe accountant en neer te leggen bij het dagelijks bestuur van de gemeente. De externe accountant voert vervolgens enkel nog een controle uit op die verantwoording. Die moet vaststellen of uitgaven wel aan wet- en regelgeving voldoen.

Meeliften

In de nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (IBI) laat het ministerie van Binnenlandse Zaken echter weten dat het mogelijk niet lukt voor het eind van dit jaar de wet door beide Kamers te krijgen. Het voorstel voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording lift namelijk mee met het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers. En op dit moment vindt nog een formele consultatie van dat voorstel plaats. Pas na afronding van die consultatie zal het voorstel voor advisering aan de Raad van State worden gezonden en vervolgens aan de Tweede Kamer. ‘Of het invoeringsjaar daadwerkelijk het verslagjaar 2021 zal zijn, is vanzelfsprekend afhankelijk van de verdere parlementaire behandeling’, aldus Binnenlandse Zaken.

Jaar uitstel

Rein-Aart van Vugt, verantwoordingsspecialist bij Deloitte, zegt in het blad Binnenlands Bestuur dat de minister nog steeds 1 januari als ingangsdatum wil van de nieuwe manier van verantwoorden. Het bijzondere feit zou zich dan kunnen voordoen dat er door gemeenten straks al op die manier wordt gewerkt, terwijl het parlement de invoering formeel nog moet goedkeuren. ‘Maar het kan evengoed zo zijn dat het parlement aandringt op een jaar uitstel’, zegt Van Vugt. Dat zou gemeenten meer lucht geven. Van Vugt stelt dat veel gemeentelijke organisaties nog niet klaar zijn voor die nieuwe taak. Er zijn gemeenten die – uit nood geboren – een ruimere foutmarge hanteren bij de verantwoording, andere gemeenteraden hebben überhaupt nog geen marge vastgesteld. Met het oog op de vertraging, vragen sommige gemeenten zich volgens hem ook af of ze wel moeten doorgaan met de implementatie van de verandering. Zijn advies is dat wel te doen.

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/10/29/gemeenten-in-onzekerheid-wel-of-niet-accountant-nodig/

Posted by SweDutch

Geef een reactie