Bedrijf kreeg 400 blauwe enveloppen; hof vraagt zich af of het de fiscus nog kan geloven

Bron: nieuwsbrief Fiscaal Vanmorgen 7.2.2022

Een bedrijf dat jarenlang werd achtervolgd door de Belastingdienst heeft nog tijdens de zitting bij het gerechtshof voor elkaar gekregen dat de fiscus naheffingsaanslagen laat vervallen. Bedrijf en eigenaars stonden ten onrechte op de beruchte FSV-fraudelijst; het hof zet grote vraagtekens bij de werkwijze: ‘Kan de rechter de Belastingdienst vertrouwen?’

Twee fiscale partners hebben ieder 50% van de aandelen in het bedrijf, dat zich bezig houdt met het verhuren van een woonruimte. Een van de partners wordt ingehuurd als consultant. In 2016 start de Belastingdienst een boekenonderzoek met betrekking tot de aangiften loonheffingen voor de jaren 2012 tot en met 2015. Dat onderzoek leidt tot naheffingen, onder meer omdat het gebruikelijk loon van de consultant/eigenaar hoger moet worden gesteld.

Het bedrijf krijgt de naheffingsaanslagen loonheffingen ook bij de rechter niet kwijtgescholden; ondertussen krijgt de consultant/eigenaar in 2021 een brief van de fiscus: zijn gegevens blijken te zijn opgenomen in de Fraude Signalering Voorziening (FSV), maar inmiddels verwijderd wegens strijd met privacywet AVG.

Criminaliseren

Het bedrijf stelt in hoger beroep dat het boekenonderzoek ook betrekking had op toeslagen van de directeur en mogelijke fraude met betrekking tot diens dochter – met een deels buitenlands klinkende naam. ‘Tijdens en tot ver na het onderzoek werden er steeds nieuwe argumenten aangehaald om de inkomsten voor de bedrijven van [de mede-eigenaar] en partner “op te krikken” (…) Al gauw bleek, geheel onterecht en uit het niets, dat het criminaliseren van de aandeelhouders, met woorden als “opzettelijk bedrog en grove nalatigheid”, de boventoon ging voeren.’ Dat ging gepaard met in totaal zo’n 400 blauwe enveloppen die door de brievenbus vielen. De directeur kreeg er burn-outverschijnselen van en is onder medische behandeling.

De fiscus weigert belastingdossiers te overhandigen en keurde bovendien goedgekeurde aftrekposten later alsnog af, betoogt het bedrijf. ‘Aftrekposten werden standaard afgewezen en bewijzen dat zij terecht waren vaak niet geaccepteerd.’ Andere bezwaren: ‘Er werd zonder verder inhoudelijke toetsing vanuitgegaan dat beide aandeelhouders privé niet te goeder trouw waren waarna hun bedrijf op fraude werd onderzocht en grove opzet, dus fraude, werd verweten.’

Cumulatie FSV en toeslagenaffaire

Op de zitting stelt het gerechtshof zich kritisch op. ‘Het hof houdt de inspecteur voor dat er sprake is geweest van cumulatie van de FSV-lijst en de toeslagenaffaire. Er zijn openstaande aanslagen, verrekeningen etc. Het hof kan daar in dit kader niet over oordelen. De omstandigheid dat [de consultant/eigenaar] 400 blauwe enveloppen heeft ontvangen en meer dan 100 bezwaarschriften heeft ingediend vraagt om overkoepelend overleg.’

Fiscus vernietigt aanslag uit eigen beweging

Het hof vraagt of de rechter de Belastingdienst nog kan geloven, omdat de bewering dat het FSV-dossier zou zijn gedeeld, door de mede-eigenaar van het bedrijf wordt tegengesproken. Bovendien stelt de fiscus dat de aanslagen ‘waarschijnlijk wel kloppen.’ ‘Het Hof vraagt of dit zo is en vraagt nogmaals of de rechter de Belastingdienst kan vertrouwen. De Inspecteur verklaart dat het hierbij gaat om een ethische discussie en dat hij de vraag begrijpt. Het Hof houdt de Inspecteur voor dat de bal bij hem ligt. En dat de vraag voorligt wat er moet gebeuren als er twijfels zijn bij het controlerapport.’ Uiteindelijk zegt de fiscus toe de naheffingsaanslagen loonheffingen te zullen vernietigen.

Reden registratie onduidelijk

Het hof oordeelt dat niet kan worden vastgesteld waarom (een van beide) eigenaren op de FSV-lijst stond. ‘Hoewel die vermelding mogelijk niet de aanleiding is geweest voor het onderzoek, acht het hof aannemelijk dat de vermelding van belanghebbende grote invloed heeft gehad op het verloop van het onderzoek, op de vaststelling van de naheffingsaanslagen, op de behandeling van de bezwaarschriften en op de opstelling van de inspecteur tijdens de gerechtelijke procedures over de naheffingsaanslagen.’

De naheffingsaanslagen hebben geleid tot verhoging van het verzamelinkomen van de ingehuurde eigenaar, waardoor eerder toegekende toeslagen zijn teruggevorderd. ‘Algemeen is bekend dat hardvochtig is opgetreden bij de terugvordering van toeslagen van personen die waren vermeld op de FSV-lijst. Ook overigens heeft belanghebbende aanmerkelijk nadeel ondervonden van de vermelding op de FSV-lijst. Illustratief daarvoor zijn de honderden blauwe enveloppen die belanghebbende en haar aandeelhouder en diens partner ontvingen. Dit heeft ertoe geleid dat zij meer dan honderd bezwaarschriften hebben ingediend en aanmerkelijke kosten hebben moeten maken voor rechtsbijstand.’Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25 januari 2022

https://www.fiscaalvanmorgen.nl/2022/02/07/bedrijf-kreeg-400-blauwe-enveloppen-hof-vraagt-zich-af-of-het-de-fiscus-nog-kan-geloven/

Posted by SweDutch

Geef een reactie