Agenda van de Rechtspraak 2015-2018: snel, toegankelijk, deskundig

Bron: nieuwsbrief De Rechtspraak 30.6.2014

Over vier jaar duren rechtszaken 40 procent korter. Zeven van de tien  partijen die betrokken zijn bij rechtszaken, zijn in 2018 tevreden over de digitale toegankelijkheid en begrijpelijkheid van gerechtelijke procedures.
Deze ambitieuze doelstellingen staan in de Agenda van de Rechtspraak 2015-2018. Snelle, toegankelijke en deskundige rechtspraak zijn de belangrijkste doelstellingen van de Rechtspraak in de komende vier jaar. 
Kwaliteit
In de achterliggende periode is hard gewerkt aan de randvoorwaarden. Zo werd in 2013 de Wet herziening gerechtelijke kaart van kracht. Deze wet bracht het aantal rechtbanken terug naar elf (was negentien) en het aantal gerechtshoven naar vier (was vijf). Grotere gerechten hebben meer slagkracht om in te kunnen spelen op de veranderde eisen van de samenleving. De schaalvergroting was nodig om de kwaliteit van rechtspraak ook in de toekomst te kunnen garanderen.
Eerste in Europa
De kwaliteit van Nederlandse rechtspraak is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 87 procent van de procespartijen en 78 procent van de professionals (zoals advocaten) tevreden tot zeer tevreden zijn over het rechterlijk functioneren. Ook burgers hebben …..  
veel vertrouwen in Nederlandse rechtspraak. Nederland staat binnen de Europese Unie op de eerste plaats als het gaat om vertrouwen in onafhankelijkheid en eerlijkheid van het rechterlijk oordeel en gelijke behandeling bij het toepassen van de wet.
Traag en ingewikkeld
Kritiek is er echter op de duur van rechtszaken en de ingewikkelde procedures in civiele zaken (burgers of organisaties onderling) en het bestuursrecht (als er een overheidsorgaan bij betrokken is). Aan deze onderdelen gaat de Rechtspraak de komende jaren werken, met als doel een snel, toegankelijk en gedegen oordeel van een deskundige, onpartijdige rechter.
Sneller
Rechtszaken kunnen zo’n 40 procent sneller verlopen. De doorlooptijden bestaan nu grotendeels uit wachttijd, waarin niets wezenlijks gebeurt. De komende jaren worden de procedures vereenvoudigd, gestandaardiseerd en gedigitaliseerd, onder meer als gevolg van een grootschalig moderniseringsprogramma. Er worden afspraken gemaakt over heldere termijnen en de rechter regisseert de gang van zaken. Voor complexe zaken die meer aandacht vragen, kan de rechter dan meer tijd nemen. Door heldere procedures wordt rechtspraak toegankelijker. Ook begrijpelijk geformuleerde vonnissen dragen daaraan bij, net als goed bereikbare gebouwen, digitale toegang, goede voorlichting en klantvriendelijkheid.
Deskundig
De totstandkoming van professionele standaarden is een derde belangrijke doelstelling voor de komende vier jaar. Alle rechters stellen bepaalde kwaliteitseisen aan hun werk, maar die zijn vaak niet expliciet geformuleerd. Door dat wel te doen,  kan een eenduidig beeld ontstaan van wat goede rechtspraak is. Dergelijke standaarden geven houvast: ze verhelderen wat juridische professionals, bestuurders en samenleving van elkaar mogen verwachten. Ook maken ze duidelijk welke vormen van specialisatie nodig zijn. 
Agenda
De Agenda van de Rechtspraak 2015-2018 is gezamenlijk vastgesteld door alle gerechtsbestuurders, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten. Eens in de vier jaar wordt een nieuwe Agenda, die vorm geeft aan de meerjarenplanning, vastgesteld.  

Posted by SweDutch