Aandeel autochtonen in G4 (de vier grote steden) daalt

Het percentage autochtonen in de G4 daalt de komende jaren tot beneden de vijftig procent. In Amsterdam is dat reeds gebeurd, in Rotterdam en Den Haag zal dat spoedig ook het geval zijn. Dat meldt minister Donner in antwoord op Kamervragen van PVV-er Van Klaveren.
OververtegenwoordigingDe suggestie dat het groeiende aantal allochtonen ‘geen goede ontwikkeling is’, gezien de ‘oververtegenwoordiging op het gebied van uitkeringsafhankelijkheid, schooluitval en criminaliteit’, deelt Donner echter niet.

Zorgelijke ontwikkeling
‘De concentratie van achterstanden in sommige wijken en buurten in Nederland vindt het kabinet een zorgelijke ontwikkeling. Er bestaat onder wetenschappers echter geen consensus over de verklaringen voor de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen op genoemde terreinen’.

Discriminatie
Omgevingsfactoren zoals sociaal-economische positie, woonomgeving, scholing, leeftijd, discriminatie en achterstelling spelen volgens de minister een belangrijke rol, maar er is ‘geen indicatie dat afkomst van doorslaggevende betekenis is’.

HelftWaar Amsterdam op dit moment precies voor de helft uit allochtonen en voor de helft uit autochtonen bestaat, tellen Den Haag en Rotterdam op dit moment 49 en 48 procent allochtone inwoners, inclusief westerse allochtonen, allochtonen van de tweede generatie en kinderen uit gemengde huwelijken. In Utrecht ligt dit cijfer op 33 procent, waarvan 21 procent niet-westers en 11 procent westers.

GeboortecijferDonner zegt de ‘mening te delen dat een grote instroom van migranten met geen of weinig perspectief veel druk legt op de samenleving’. Hij wist er echter op dat de groei van het aandeel allochtonen in Amsterdam niet een gevolg is van immigratie, maar vooral van een relatief hoog geboortecijfer onder allochtonen, de vestiging van westerse allochtonen in de hoofdstad en het vertrek van autochtonen uit de stad’.
Bron: Binnenlands Bestuur 7.7.2011

Posted by SweDutch